Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Specialpedagogiskt ledarskap i årskurs 7-9 och gymnasiet del 1 7,5 högskolepoäng

Special educational leadership for years 7-9 and upper secondary school part 1
Grundnivå, P0056P
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Specialpedagogik
Ämnesgrupp (SCB)
Pedagogik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kurser motsvarande åk 1 inklusive vfu 1 för utbildningarna ämneslärare gymnasiet eller åk 7-9


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:

Gällande kunskap och förståelse
• beskriva och förklara olika perspektiv på specialpedagogik och specialpedagogiskt ledarskap utifrån internationella, historiska och nutida aspekter
• beskriva och tydliggöra uppväxtvillkorens betydelse för individens identitet och socialisation
• beskriva och reflektera över lärmiljöer som utvecklar elevers identitet och handlingsalternativ och som präglas av sammanhang, demokrati, delaktighet, samskapande, kommunikation/dialog och mångfald, med etiska aspekter som utgångspunkt

Gällande färdighet och förmåga
• belysa hur samverkansprocesser med föräldrar, kolleger, övrig personal, skolledning och relevanta nätverk utanför skola påverkar varje elevs lärande och utveckling
• identifiera processer som främjar likabehandling och en konstruktiv konflikthantering och verka för att förebygga och åtgärda trakasserier, diskriminering och kränkande behandling
• reflektera kring praktiska och estetiska lärprocessers betydelse för elevers språkutveckling 

Gällande värderingsförmåga och förhållningssätt
• beskriva och reflektera över pedagogiska, juridiska och sociala aspekter på elevers utsatthet
• problematisera sociala och medicinska förklaringsmodeller liksom diagnoser och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar  


Kursinnehåll
I kursen behandlas grundläggande kunskaper om specialpedagogiskt ledarskap med fokus på yrkesidentitet, förutsättningar, förståelse för beslutsprocessen i skola och ledarskap på individ-, grupp-, skol- och samhällsnivå. Några centrala begrepp i kursen är delaktighet, inkludering och mångfald. Sociala och medicinska förklaringsmodeller tas som utgångspunkt för arbetet med elever i behov av särskilt stöd och även som utgångspunkt för vidare analys av elevers svårigheter i relation till lärmiljön. Diagnoser och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar problematiseras. Olika lärmiljöer problematiseras med hjälp av en mångfald lärteorier liksom etiska, sociologiska och socialpsykologiska teorier, vilket gagnar ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. En viktig del i kursen är att synliggöra pedagogiska, juridiska och sociala aspekter på elevers utsatthet med utgångspunkt i bland annat barnkonventionen, lagstiftning och styrdokument. I kursen belyses betydelsen av att använda digitala verktyg i den specialpedagogiska verksamheten för att skapa en lärmiljö för alla elever liksom betydelsen av kunskaper och kompetenser inom de estetiska områdena. Genom en verksamhetsförlagd fältstudie möjliggörs ett kritiskt förhållningssätt till beprövad erfarenhet beträffande specialpedagogik, ledarskap och relationer.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, praktiska och estetiska moment och övningar där kurs- och examinationsuppgifter bearbetas. Som resurs för kommunikation och lärande används olika digitala verktyg, som exempelvis en webbaserad lärplattform. I kursen ingår även en verksamhetsförlagd fältstudie utifrån vald inriktning.Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examination sker genom muntliga och skriftliga kursuppgifter. Bedömningskriterier anges i studiehandledningen.Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Examinator
Greta Lindberg

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ellmin, R. (senaste upplagan). Att förebygga mobbning i skolan. (1. uppl.) Liber. (valda delar).

Hjörne, E. & Säljö, R. (senaste upplagan). Att platsa i en skola för alla: elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan. (4., [rev.] uppl.) Studentlitteratur.

Persson, B. (senaste upplagan). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Liber.

Zimmerman, F. (senaste upplagan). Vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan. Liber.

Länkar till aktuellt stödmaterial som reglerar skolors arbete mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering finns i studiehandledningen.

Skönlitterär bok i samråd med lärare

Ytterligare litteratur, i form av vetenskapliga artiklar tillkommer.


Referenslitteratur
Odenbring, Y. & Johansson, T. (senaste upplagan). Hot och våld i skolvardagen: Att förstå och hjälpa utsatta elever. Natur & Kultur.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0005KursuppgifterU G#3.00ObligatoriskV22
0006KursuppgifterU G VG *4.50ObligatoriskV22

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Reviderad
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik avd Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2021-02-10