Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Natur och estetiska uttrycksformer i specialpedagogiska verksamheter 7,5 Högskolepoäng

Nature and aesthetic expression in special education activities
Grundnivå, P0062P
Version
Kursplan gäller: Vår 2015 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Specialpedagogik
Ämnesgrupp (SCB)
Pedagogik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

• redogöra för specialpedagogiken som vetenskap och dess begrepp med en tvärvetenskaplig prägel
• redogöra för betydelsen av alternativa kommunikationsformer i språkutvecklande syfte

Färdighet och förmåga

• arbeta med estetiska uttrycksformer liksom med naturen ur ett pedagogiskt/specialpedagogiskt och hälsofrämjande perspektiv tillsammans med barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd

Värderingsförmåga och förhållningssätt

• reflektera över villkor och faktorer, utifrån etiskt perspektiv, som riskerar att medföra hinder i individers utvecklings- och lärandeprocesser under livets alla skeden


Kursinnehåll

Litteraturstudier och praktiskt arbete kombineras med olika estetiska uttrycksformer. Kommunikation och alternativa kommunikationsformer belyses där speciellt fokus läggs vid de sociala relationernas betydelse för människans utveckling och lärande ur ett hälsoteoretiskt perspektiv. De estetiska uttrycksformernas betydelse som kommunikationsmedel för människor med funktionsnedsättning fokuseras liksom naturens betydelse i specialpedagogisk verksamhet. Bildens, det muntliga berättandets, litteraturens, musikens, rörelsens, naturens och traditionens betydelse i människans liv belyses ur specialpedagogiska perspektiv. Informations- och kommunikationsteknikens (IKT) möjligheter att användas i specialpedagogiska sammanhang ingår också i kursen. Kommunikationens betydelse för nätverksbyggande tydliggörs i olika former, exempelvis handledande samtal, i syfte att hantera en komplex verklighet. Specialpedagogiska perspektiv behandlas i kursen. I kursen ingår en verksamhetsförlagd fältstudie.


Genomförande

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier samt redovisning av kursuppgifter enskilt och i grupp, där vissa moment sker via nätet. Utöver kontinuerlig reflektion och kommunikation mellan deltagare och kursledning via distansöverbryggande teknik, kommer kursen att bestå av obligatoriska sammankomster ca 1 tillfälle/mån med 1-2 dagar/tillfälle. I kursen skall de studerande kunna använda informationskommunikationsteknik (IKT) som verktyg i den egna kunskapsprocessen och kursen förutsätter att studenten har tillgång till dator. Kursens arbetssätt förutsätter aktivt deltagande i samtliga moment.Examination
Examination sker genom muntliga och skriftliga kursuppgifter. Bedömningskriterier anges i studiehandledningen.

Examinator
Åsa Gardelli

Litteratur. Gäller från Vår 2015 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Klerfelt, A. & Qvarsell, B. (red.) (2012). Kultur, estetik och barns rätt i pedagogiken. (1. uppl.) Malmö: Gleerups.

Naturvårdsverket (2011). Den nyttiga utevistelsen? Forskningsperspektiv på naturkontaktens betydelse för barns hälsa och miljöengagemang. 

Nordberg, R. (2013). Samspelet mellan naturbaserade arbetssätt och specialpedagogik: En kritisk studie. Examensarbete, Luleå tekniska universitet.

Ottosson, Å. & Ottosson, M. (2006). Naturkraft: om naturens lugnande, stärkande och läkande effekter. Wahlström & Widstrand.

Wiklund, U. (2009). När kulturen knackar på skolans dörr. Stockholm: Sveriges utbildningsradio.

Dessutom tillkommer aktuell forskning och litteratur i form av vetenskapliga artiklar.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Kursuppgifter2.5U G VG
0002Kursuppgifter5.0U G VG

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-11-07