Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Uppskattande förhållningssätt 7,5 Högskolepoäng

Appreciative approach
Grundnivå, P0063P
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G VG
Ämne
Pedagogik
Ämnesgrupp (SCB)
Pedagogik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Den studerande ska efter genomgången kurs kunna  :

- problematisera de grundläggande delarna i uppskattande förhållningssätt: lärande, etik och hälsa 
- konkretisera hur uppskattande förhållningssätt kan komma till uttryck i en verksamhet
- ge exempel på och analysera olika reflektionsverktyg och dess betydelse i praktiken 
- visa prov på reflektion över eget lärande och egen hälsa kopplat till uppskattande förhållningssätt 


Kursinnehåll

Kursen tar sin utgångspunkt i vad ett uppskattande förhållningssätt är och hur det kan praktiseras i olika verksamheter. Ett sådant perspektiv tar sin utgångspunkt i det som fungerar i en organisation och syftar till att förbättra kvaliteten i människors lärande och välbefinnande. Deltagarna kommer att bearbeta olika reflektionsverktyg för att kunna nå fördjupad medvetenhet om de grundläggande delarna i ett uppskattande förhållningssätt: lärande, etik och hälsa och deras inbördes relation. 


Genomförande

Kursen är webbaserad med föreläsningar, litteraturseminarier och diskussioner via distansöverbryggande teknik. Utöver kursdagarna omfattar kursen eget arbete, individuellt och i grupp. Dessutom kommer det att ske kontinuerlig reflektion och kommunikation mellan deltagare och kursledning via Internet. Kursen förutsätter tillgång till internetuppkoppling samt webbkamera, mikrofon och högtalare. 


Examination

Målen i kursen kommer att examineras genom tre examinationer: 1) Litteraturseminarium, 2) Multimodal redovisning (med hjälp av olika uttryckssätt) och 3) Skriftlig redovisning. I kursen ges betygen U, G och VG. Kriterierna för respektive kursbetyg anges i kursens studiehandledning. 


Övrigt

Den som inte är personligen närvarande och ej heller kontaktat examinator vid kursintroduktionen kommer att förlora sin plats till eventuell reserv på antagningslistan. Kursen förutsätter tillgång till internetuppkoppling samt webbkamera, mikrofon och högtalare. 


Examinator
Ulrika Bergmark

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1
Bergman, S., & Blomqvist, C. (2012). Uppskattande samtalskonst: om att skapa möjligheter i samtalets värld. Lund: Studentlitteratur.

Bergmark, U., & Kostenius, C. (2011). Uppskattningens kraft – lärande, etik och hälsa. Lund: Studentlitteratur.

Dweck, C. S. (2015). Mindset: du blir vad du tänker. Stockholm: Natur & Kultur.

Whitney, D., Trosten-Bloom, A., Cherney, J. K., & Fry, R. (2012). Styrkebaserad teamutveckling: en praktisk handbok i appreciative inquiry (översättning och bearbetning: Daniel Richardsson. Östersund: Jengel.

Ytterligare artiklar tillkommer

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Litteraturseminarium2.0U G#
0002Multimodal redovisning2.5U G VG
0003Skriftlig redovisning3.0U G VG

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-02-13

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-06-16