KURSPLAN

Examensarbete i psykologi, kandidat 15 högskolepoäng

Degree project in Psychology, Bachelor
Grundnivå, P0064A
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 4 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2013-06-17

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-01-11

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2E
Betygskala
U G VG
Ämne
Psykologi
Ämnesgrupp (SCB)
Psykologi
Ingår i huvudområde
Psykologi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt uppnått 90 högskolepoäng av de kurser som kan ingå i kandidatexamen för psykologi, varav 75 högskolepoäng ska vara från de obligatoriska kurserna i årskurs 1 och 2. Följande kurser ska däri ingå och vara helt avklarade med minst godkänt resultat: Vetenskapsteori (P0044A) och Samhällsvetenskaplig metod 1 (P0045A) eller motsvarande kurser.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenten skall öva, utveckla och visa på självständiga färdigheter i att på ett korrekt sätt tillämpa teori och metod för att lösa problem med relevans för det psykologiska ämnesområdet. Detta innebär att studenten efter kursen ska kunna:
 
 • Formulera en relevant problemställning inom ämnesområdet psykologi
 • Tillgodogöra sig vetenskapliga studier och bedöma dess relevans för den egna studien
 • Behandla olika teoribildningar inom ämnet på en godtagbar nivå
 • Utföra ett motiverat och relevant val av teoretisk grund för det egna arbetet
 • Välja och motivera metod för studien med förståelse för valens inverkan på studiens resultat
 • Med koppling till vald teori och metod samla in information relevant för problemformuleringen
 • På ett relevant sätt skriftligt redovisa den insamlade informationen
 • Utifrån vald teori och metod på ett vetenskapligt korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning
 • Bedöma den vetenskapliga och praktiska relevansen av erhållna resultat
 • Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt
 • Muntligt kommunicera resultat såväl inomvetenskapligt som till individer utan specifika ämneskunskaper
 • Försvara och diskutera sina resultat utifrån olika perspektiv
 • Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt

Kursinnehåll
Examensarbetet är en uppsats som skrivs av en eller två studenter. Inom ramen för examensarbetet behandlas frågeställningar inom psykologiområdet med ett vetenskapligt angreppssätt. Arbetet presenteras därefter skriftligt och muntligt. Varje student ska också kritiskt granska och opponera på ett annat examensarbete..

Genomförande
Handledare utses av institutionen. Handledare och student kommer överens om en tidsplan och innehåll i handledningen. Material som studenten önskar att handledare ska granska ska vara inlämnat till handledaren senast 5 arbetsdagar före inbokat handledningstillfälle. Handledning/återkoppling på arbetet kan ske vid personligt möte, via e-post eller telefon enligt upprättad överenskommelse. Handledning tillhandahålls inom en tidsrymd av en termin efter att studenten första gången registrerats på kursen.

Examination
Examensarbetet ska behandlas vid ett seminarium med obligatorisk närvaro även för de vars arbete inte behandlas vid det aktuella tillfället. Seminarier äger rum i slutet av varje termin. Vid seminariet opponerar varje student på någon annans examensarbete. Handledaren anmäler till examinator att arbetet kan seminariebehandlas och skall i förväg lämna medgivande till studenten att arbetet kan lämnas till examinator för betygssättning. För godkänt på kursen krävs deltagande i obligatoriska sammankomster och seminarier, inkluderande ett seminarium där studenten presenterar och försvarar sitt arbete och ett där studenten opponerar på ett annat arbete. Övrigt deltagande i obligatoriska sammankomster och seminarier beslutas av handledare i samråd med studenten.

För godkänt på kursen krävs deltagande i obligatoriska sammankomster, seminarier samt registrering av arbetet enligt LTUs regler.

Övrigt

Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Arbetet kan, efter överenskommelse med examinator, skrivas på engelska.Övergångsbestämmelser
Kursen  motsvarar kursen P0029A eller ARP324

Examinator
Peter Bengtsson

Övergångsbestämmelser
Kursen P0064A motsvarar kursen P0029A

Litteratur. Gäller från Vår 2016 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Publication Manual of the American Psychological Association (6th ed.el.senare). (2009). Washington, DC: American Psychological Association.
Referenslitteratur:
Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.
Friberg, F. (2012). Dags för uppsats - vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund: Studentlitteratur
Andersson, G. (2009). Metaanalys, metoder, tillämpningar och kontroverser. Lund: Studentlitteratur.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Start av examensarbeteU G#0.00ObligatoriskV14
0002Opponering av annat examensarbeteU G#0.00ObligatoriskV14
0003Muntlig presentationU G#0.00ObligatoriskV14
0004Godkänd rapportU G VG15.00ObligatoriskV14Ja

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) »