KURSPLAN

Att handleda i verksamhetsförlagd utbildning, VFU 7,5 högskolepoäng

Tutorial Training for Classroom-based Teacher Education
Grundnivå, P0064P
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Pedagogik
Ämnesgrupp (SCB)
Pedagogik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Lärarexamen


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna:

- problematisera olika etiska perspektiv och lärandeteorier för att nå insikt om en medveten handledarroll

-synliggöra och analysera olika handledningsdilemman och ge goda exempel på handledning i syfte att utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen

-visa förståelse för och förmåga att tillämpa handledningsprocessens olika delar och dialogiska verktyg i syfte att utveckla professionen

-visa god förmåga till reflektion och dess betydelse i handledningsprocessen   


Kursinnehåll

Kursen tar sin utgångspunkt i och bearbetar deltagarnas syn på och erfarenheter av handledning. Handledningsprocessens alla delar, förhandledning, observation med efterföljande reflektion, efterhandledning och bedömning kommer att behandlas. Kursen presenterar och bearbetar olika reflektionsverktyg som stöd i handledning. En medveten handledarroll skapas genom att deltagaren ges möjlighet till att bearbeta sin egen roll i relation till etiska perspektiv och lärandeteorier.  


Genomförande

Kursen kommer att bestå av fyra sammankomster. Undervisningen ges i form av föreläsningar, litteraturseminarier och praktiska övningar (workshops). Utöver kursdagarna omfattar kursen eget arbete, individuellt eller i grupp. Dessutom kommer det att ske kontinuerlig reflektion och kommunikation mellan deltagare och kursledning via distansöverbryggande teknik.   


Examination

Individuell skriftlig och muntlig examination.  


Examinator
Märtha Andersson

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bergman, S. & Blomqvist, C. (2018). Uppskattande samtalskonst: om att skapa möjligheter i samtalets värld. (4. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Emsheimer, P. & Göhl, I. (2013). Handledning i lärarutbildning: att utforska undervisningssituationer. Lund: Studentlitteratur.

Kernell, L. (2010). Att finna balanser: en bok om undervisningsyrket. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Säljö, R. (2003). Föreställningar om lärande och tidsandan. I S. Selander (red.) (2003). Kobran. Nallen och Majjen. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.

Ytterligare artiklar tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Individuell skriftlig uppgiftU G VG *3.00ObligatoriskV16
0002Individuell muntlig och skriftlig uppgiftU G VG *3.50ObligatoriskV16
0003Muntlig presentationU G#1.00ObligatoriskV16