Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Filosofiska samtal med barn II 7,5 högskolepoäng

Philosophical dialogue with children, II
Grundnivå, P0065P
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Pedagogik
Ämnesgrupp (SCB)
Pedagogik
Ingår i huvudområde
Pedagogik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt F0016P (7,5 hp) eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse
 Efter avslutad kurs förväntas den studerande ha kunskap om:
•    metoder för att bedriva filosofiska samtal,
•    undersökningsverktyg för att studera, utvärdera och utveckla samtalsledarskap.

Färdighet och förmåga  
Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:
•    delta på ett kvalificerat sätt i filosofiska samtal,
•    leda filosofiska samtal på ett metodologiskt underbyggt sätt,
•    tillämpa verktyg för att vidareutveckla sitt och andras samtalsledarskap.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:
•    systematiskt värdera och utveckla filosofiska samtal,
•    utvärdera och bedöma sitt och andras samtalsledarskap.

Kursinnehåll
•    Metoder och undersökningsverktyg för att studera, utvärdera och utveckla samtalsledarskap.
•    Praktiserande av filosofiska samtal.
•    Teori och empirisk forskning inom fältet.

Genomförande
Kursen är helt internetbaserad och består av självständiga studier samt ett fåtal internetbaserade schemalagda träffar. Tider väljs i samråd med lärare i kursens början, med strävan efter att hitta tider som passar deltagarna så mycket som möjligt, men inga garantier kan ges. Viss valbarhet finns också, då vissa träffar sker i mindre studiegrupper. Utförligare beskrivning ges i studiehandledningen. Som resurs för kommunikation och lärande används olika digitala verktyg, som exempelvis en webbaserad lärplattform och ett verktyg för distansträffar. Webkamera samt hörlurar och mikrofon är ett krav för deltagande i vissa moment.

Examination
Kursens mål examineras genom skriftliga inlämningar samt deltagande i filosofiska samtal.

Övrigt
Innehåll och genomförande beskrivs utförligt i kursrummet i Canvas där även examinationer och betygskriterier förtydligas.

Examinator
Ylva Backman

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Backman, Y., Gardelli, T., Gardelli, V. & Persson, A. (2012). Vetenskapliga tankeverktyg. Lund: Studentlitteratur.

Lipman, M., Sharp, A. M. & Oscanyan, F. S. (1980). Philosophy in the classroom [Elektronisk resurs]. Philadelphia: Temple University Press.

Reznitskaya, A., & Wilkinson, I. A. G. (2017). The Most Reasonable Answer: Helping Students Build Better Arguments Together. Cambridge, MA: Harvard Education Press.

Ytterligare litteratur i form av aktuella artiklar och rapporter tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001KursuppgifterU G#3.00ObligatoriskH18
0002InlämningsuppgifterU G VG *4.50ObligatoriskH18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-06-13