KURSPLAN

Filosofiska samtal med barn II 7,5 högskolepoäng

Philosophical dialogue with children, II
Grundnivå, P0065P
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-06-13

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Pedagogik
Ämnesgrupp (SCB)
Pedagogik
Ingår i huvudområde
Pedagogik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt F0016P (7,5 hp) eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse
 Efter avslutad kurs förväntas den studerande ha kunskap om:
•    metoder för att bedriva filosofiska samtal,
•    undersökningsverktyg för att studera, utvärdera och utveckla samtalsledarskap.

Färdighet och förmåga  
Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:
•    delta på ett kvalificerat sätt i filosofiska samtal,
•    leda filosofiska samtal på ett metodologiskt underbyggt sätt,
•    tillämpa verktyg för att vidareutveckla sitt och andras samtalsledarskap.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:
•    systematiskt värdera och utveckla filosofiska samtal,
•    utvärdera och bedöma sitt och andras samtalsledarskap.

Kursinnehåll
•    Metoder och undersökningsverktyg för att studera, utvärdera och utveckla samtalsledarskap.
•    Praktiserande av filosofiska samtal.
•    Teori och empirisk forskning inom fältet.

Genomförande
Kursen är helt internetbaserad och består av självständiga studier samt ett fåtal internetbaserade schemalagda träffar. Tider väljs i samråd med lärare i kursens början, med strävan efter att hitta tider som passar deltagarna så mycket som möjligt, men inga garantier kan ges. Viss valbarhet finns också, då vissa träffar sker i mindre studiegrupper. Utförligare beskrivning ges i studiehandledningen. Som resurs för kommunikation och lärande används olika digitala verktyg, som exempelvis en webbaserad lärplattform och ett verktyg för distansträffar. Webkamera samt hörlurar och mikrofon är ett krav för deltagande i vissa moment.

Examination
Kursens mål examineras genom skriftliga inlämningar samt deltagande i filosofiska samtal.

Övrigt
Innehåll och genomförande beskrivs utförligt i kursrummet i Canvas där även examinationer och betygskriterier förtydligas.

Examinator
Ylva Backman

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Backman, Y., Gardelli, T., Gardelli, V. & Persson, A. (2012). Vetenskapliga tankeverktyg. Lund: Studentlitteratur.

Lipman, M., Sharp, A. M. & Oscanyan, F. S. (1980). Philosophy in the classroom [Elektronisk resurs]. Philadelphia: Temple University Press.

Reznitskaya, A., & Wilkinson, I. A. G. (2017). The Most Reasonable Answer: Helping Students Build Better Arguments Together. Cambridge, MA: Harvard Education Press.

Ytterligare litteratur i form av aktuella artiklar och rapporter tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001KursuppgifterU G#3.00ObligatoriskH18
0002InlämningsuppgifterU G VG *4.50ObligatoriskH18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.