Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Biologisk psykologi 7,5 högskolepoäng

Biological psychology
Grundnivå, P0066A
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Psykologi
Ämnesgrupp (SCB)
Psykologi
Ingår i huvudområde
Psykologi

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
  • Redogöra för de huvudsakliga indelningarna av det mänskliga nervsystemet
  • Redogöra för hur biologiska faktorer påverkar människans perception, kognition, emotion, motivation och beteende.
  • Redogöra för metoder som används inom biologisk psykologi samt kunna identifiera dess tillämpbarhet 

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Identifiera viktiga hjärnstrukturer och funktioner
  • Sammanfatta och presentera material relaterat till kognitionens biologiska bas.  

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • På grundläggande nivå tolka och kritiskt granska metoder inom biologisk psykologi

Kursinnehåll
Beteende, kognition, emotion, motivation, och psykologiska störningar utifrån ett biologiskt perspektiv. Hjärnans anatomi och fysiologi samt metoder inom biologisk psykologi.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består vanligen av självstudier, föreläsningar, seminarier, lektion, samt laborationer. I det laborativa arbetet används en anatomisk modell av hjärnan. Studenterna ska på modellen kunna visa var olika områden i hjärnan är belägna samt vilken funktion som respektive område har. Studenten kan komma att få delta i korta presentationer av kursrelaterat material som ämnar till att öva presentationsförmåga och lagarbete. Kurslitteratur och undervisningsmaterial är på engelska och undervisning kan komma att genomföras på engelska.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Lärandemålen examineras genom skriftlig tentamen (6.0hp, betygsskala U,G,VG) och laborativt arbete (1.5hp, betygskala U,G)

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat HLT utbildningsadministration eduhlt@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/ny student . Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen och som du kan nå via ”Mitt LTU”.


Examinator
Daniel Sörman

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Higgs, S., Cooper, A. & Lee, J. (2020). Biological Psychology. 2nd edition.
Material tillkommer enligt lärares anvisningar.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenU G VG *6.00ObligatoriskH16
0003Laborativt arbeteU G#1.50ObligatoriskV20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2016-02-15

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-08-10