Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Psykologiska aspekter på ledarskap och riskhantering 7,5 högskolepoäng

Psychological aspects of leadership and risk management
Grundnivå, P0069A
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Psykologi
Ämnesgrupp (SCB)
Psykologi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt K0007B Risk och säkerhet - Grundkurs


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • visa förmåga att analysera olika situationer utifrån vilka krav de ställer på människan när det gäller följande fokusområden: situationsmedvetenhet, beslutsfattande, kommunikation, lagarbete, ledarskap samt stress och trötthet.

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
 
 • visa förmåga att förutsäga och utvärdera risker som beror på brister i människans förmågor och beteenden.
 • visa förmåga att planera, driva och genomföra projekt inom givna tidsramar där samverkan och ledarskap ingår.
 • muntligt/skriftligt presentera vetenskapligt material inom kursens fokusområden.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:  

 • kritiskt reflektera kring hur kunskap om situationsmedvetenhet, beslutsfattande, kommunikation, lagarbete, ledarskap samt stress och trötthet kan tillämpas inom arbete som brandingenjör.

Kursinnehåll
Kursen behandlar:
 • Människans förmåga att bearbeta information.
 • Beslutsfattande, kommunikation och samarbete i högriskarbeten.
 • Grundläggande ledarskapspsykologi.
 • Förhållanden mellan stress, trötthet och prestation.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och projektarbete samt självstudier.

I momentet projektarbete, som genomförs som grupparbete, tränas specifikt förmågan att självständigt inhämta kunskap inom kursens fokusområden och att muntligt/skriftligt presentera och förklara den för kurskamrater. 

Delar av kursens genomförande kan komma att ges på engelska.

 


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom skriftlig individuell tentamen, 4,5hp (betygsskala U, 3, 4, 5) och genom projektarbetet, 3 hp (betygsskala: U, G). 

Följande lärandemål examineras specifikt genom projektarbetet:

 • visa förmåga att planera, driva och genomföra projekt inom givna tidsramar där samverkan och ledarskap ingår.
 • muntligt/skriftligt presentera vetenskapligt material inom kursens fokusområden
 • kritiskt reflektera kring hur kunskap om situationsmedvetenhet, beslutsfattande, kommunikation, lagarbete, ledarskap samt stress och trötthet kan tillämpas inom arbete som brandingenjör.

Övriga kursmål examineras genom skriftlig tentamen.


Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat HLTs utbildningsadministration eduhlt@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti. 

Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/ny student . Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen och som du kan nå via ”Mitt LTU”.


 


Övergångsbestämmelser
Kursen kan på grund av överlappning inte ingå i examen tillsammans med P0021A eller annan kurs med liknande innehåll.

Examinator
Malin Wass

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Flin, R., O' Connor, P. & Crichton, M. (2009). Safety at the sharp end: A guide to non-technical skills. Ashgate

Annat material, exempelvis vetenskapliga artiklar, tillkommer enligt lärares anvisning.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 54.50ObligatoriskH19
0002ProjektarbeteU G#3.00ObligatoriskH19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-02-18

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-02-15