Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Distribuerat beslutsfattande och kulturmöten 7,5 högskolepoäng

Bridging Cultural Barriers in Distributed Decision Making
Grundnivå, P0070A
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Psykologi
Ämnesgrupp (SCB)
Psykologi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt P0021A Psykologiska aspekter på ledarskap och riskhantering.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter avslutad kurs:
kunna agera som beslutsfattare i olika stabsmiljöer
kunna analysera individuella beslut och gruppbeslut
kunna beskriva kulturella faktorers inverkan på beslutsprocesser
visa kunskap om svenska lagar om jämställdhet och diskriminering samt Sveriges nationella jämställdhetsmål

Kursinnehåll
Kulturmöten, kulturbegreppets vardagliga och vetenskapliga användning. Arbete i OSOCC (On-Site Operations Coordination Centers). Kommunikation och koordinering i stabsarbete. Organisationskultur och säkerhetskultur. Svenska riktlinjer och arbetssätt angående genus och jämställdhet, särskilt för utlandsuppdrag, samt FN:s motsvarande dokument och riktlinjer.

Genomförande
Undervisningen genomförs i form av lektioner, föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

Examination
Muntliga och skriftliga presentationer (grupparbeten samt individuellt), skriftliga reflektioner.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Övergångsbestämmelser
Kursen kan på grund av överlappning inte ingå i examen tillsammans med P0038A eller annan kurs med liknande innehåll.

Examinator
Maria Uden

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1
Berthlin, Per-Anders (2006). Räddningsinsatser i internationell miljö. Ingår i Lars Fredholm, Anna-Lena Göransson (red) Ledning av räddningsinsatser i det komplexa samhället, sid 273-308. Räddningsverket. Elektronisk publikation. ISBN: 91-7253-260-2.

Enander, Ann (2006). Människors behov och agerande vid olyckor och samhällskriser. Ingår i Lars Fredholm, Anna-Lena Göransson (red) Ledning av räddningsinsatser i det komplexa samhället, sid 31-76. Räddningsverket. Elektronisk publikation. ISBN: 91-7253-260-2.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) (2011). Handbok i jämställdhet - praktiska råd vid internationella insatser. Publ.nr: MSB335 - december 2011. Elektronisk publikation. ISBN: 978-91-7383-179-6.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) (2017). Handbok för insatspersonal – Före, under och efter internationella insatser. Elektronisk publikation. Publ.nr: MSB390 - revidering november 2017 ISBN: 978-91-7383-779-8.

Primecz, H., Romani, L. & Sackmann, S. (red.) (2011). Cross-cultural management in practice: culture and negotiated meanings. Cheltenham: Edward Elgar.

OCHA Emergency Response Support Branch (ERSB) (2018). On-Site Operations Coordination Centre (OSOCC) Guidelines. Elektronisk publikation. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001GrupparbeteG U 3 4 52.50ObligatoriskH19
0002LitteraturseminariumG U 3 4 52.50ObligatoriskH19
0003Individuella reflektionerG U 3 4 52.50ObligatoriskH19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-02-18

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-06-18