Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Samhällsvetenskaplig kvalitativ metod 1 7,5 högskolepoäng

Qualitative methods in social sciences 1
Grundnivå, P0072A
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Psykologi
Ämnesgrupp (SCB)
Psykologi

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5). Eller: Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 

 • Visa grundläggande kunskaper i att omsätta psykologisk teori och forskning till metodologiska strategier i förhållande till vetenskapliga problem
 • Visa grundläggande kännedom om forskningsprocessen och forskningsdesign
 • Visa grundläggande kunskap om begrepp och metoder inom kvalitativ forskning
 • Visa grundläggande kunskaper i kvalitativ rapportskrivning  

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska studenten på grundläggande nivå kunna:

 • Planera och genomföra en kvalitativ studie inom givna tidsramar
 • Genomföra grundläggande analyser inom kvalitativ metod
 • Skriftligt och muntligt redovisa en kvalitativ studie och kritiskt diskutera dess resultat  

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • På grundläggande nivå tolka och kritiskt granska resultat från kvalitativa analyser med inriktning mot samhällsvetenskaplig forskning
 • Visa kännedom om och reflektera över forskningsetiska aspekter

Kursinnehåll
Kursen behandlar grundläggande kvalitativ samhällsvetenskaplig metod och dess tillämpning inom psykologisk forskning.  

Följande områden behandlas:

 • Forskningsprocessen
 • Kvalitativa datainsamlingsmetoder
 • Kvalitativa analysmetoder
 • Kvalitativ rapportskrivning
 • Forskningsetik

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består vanligen av föreläsningar, övningar, handledning samt självstudier. Utöver det ingår en individuell inlämningsuppgift i vilken studenterna tränas i att självständigt analysera och skriftligt samt muntligt redovisa egen insamlad psykologisk data. 

För att nå kursens mål rörande kunskap och förståelse bör studenten självständigt studera angiven kurslitteratur och övrig litteratur/material tillhandahållet under kursens gång, samt ta del av föreläsningar/lektioner och rekommenderade övningar. 

För att nå kursens mål rörande färdighet och förmåga ska studenten medverka aktivt i den individuella inlämningsuppgiftens olika delar, samt vid skriftlig och muntlig redovisning. Genom inlämningsuppgiften tränas förmågan att planera och genomföra en kvalitativ studie samt analysera och värdera resultatet och tillika diskutera och presentera den insamlade informationen såväl skriftligt som muntligt. 

För att nå kursens mål rörande värderingsförmåga och förhållningssätt ska studenten medverka aktivt i kursens inlämningsuppgift samt studera angiven kurslitteratur. Genom inlämningsuppgiften tränas förmågan att reflektera över forskningsetiska aspekter. 

Undervisningsresurser tillhandahålls och viss kommunikation sker via den internetbaserade kursplattformen Canvas. Detta innebär specifika krav på teknisk utrustning och kompetens. 

Vissa moment i kursen kan komma att ges på engelska.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Lärandemålen examineras genom olika examinationsformer. En individuell skriftlig inlämningsuppgift i vilken ett skriftligt PM och muntlig redovisning ingår (2.5hp, betygsskala U, G). Samt en individuell skriftlig tentamen (5.0hp, betygsskala U, G, VG). Samtliga ingående examinationsmoment ska vara avklarade för slutbetyg på kursen. 

Kunskap och förståelse examineras framförallt genom individuell skriftlig tentamen.
Färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt examineras framförallt genom den individuella inlämningsuppgiften inklusive muntlig presentation.

 


Övrigt
Kursen ersätter den kvalitativa delen av kursen P0045A. Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med P0045A eller kurs med liknande innehåll.  

Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat HLT:s utbildningsadministration eduhlt@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.


Övergångsbestämmelser
Motsvarar den kvalitativa delen i den tidigare kursen Samhällsvetenskaplig metod 1, P0045A.

Examinator
Lisa Öman Ekervhén

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Howitt, D. (2010 eller senare). Introduction to Qualitative Methods in Psychology. UK: Pearson Education.

Referenslitteratur:
American Psychological Association. (2020). Concise Guide to APA Style, Seventh Edition. American Psychological Association. ISBN: 9781433832734
7th Ed.). (2020). Washington, DC: American Psychological Association.
Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.

Annat material, exempelvis vetenskapliga artiklar, tillkommer enligt lärares anvisning.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002Skriftlig tentamenU G VG5.00ObligatoriskV21
0003Inlämningsuppgift och muntlig presentationU G#2.50ObligatoriskH21

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-02-14

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2021-02-15