Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Åldrandets psykologi 7,5 högskolepoäng

Psychology and Aging
Grundnivå, P0074A
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Teknisk psykologi
Ämnesgrupp (SCB)
Psykologi

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
*    kunna visa grundläggande kunskap om teorier och forskning inom åldrandets psykologi.
*    kunna visa grundläggande kunskap om faktorer som påverkar det psykologiska åldrandet.

Färdighet och förmåga
*     kunna tillämpa psykologiska perspektiv på empiriska exempel
*     kunna producera text i akademisk form
*     kunna muntligt presentera resultat från eget arbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    kunna kritiskt reflektera kring olika psykologiska perspektiv på åldrandet
*    kunna kritiskt reflektera över stereotypa föreställningar om åldrandet.

Kursinnehåll
Kursen fokuserar på senare delen av livsspannet. Kursen har ett brett perspektiv (kognitivt, utveckling, och socialt) och inkluderar bland annat stereotypa föreställningar om åldrande, sociala relationer och åldrande, betydelsen av en aktiv livsstil, samt olika perspektiv på psykologisk och mental hälsa under senare delen av livet.

Genomförande
Föreläsningar, muntliga presentationer, samt till stor del självstudier. Undervisning sker på distans, därför finns vissa specifika krav på teknisk utrustning (dator) och kompetens. Vissa undervisningsmoment är obligatoriska (dessa anges i schema).

Undervisningsresurser tillhandahålls och viss kommunikation sker via den internetbaserade kursplattformen Canvas. Undervisning och handledning, och rätten till detta, gäller endast då kursen pågår och på vilken studenten har registrerats.

Examination
Kursen examineras genom både muntliga och skriftliga uppgifter och presentationer. I examinationen ingår även att studenten ska ta del av och kommentera andra studenters presentationer och/eller skriftliga arbeten.

Examinerande moment anges i schema. All undervisning har som syfte att ge stöd till examination. Betyg för kursen fastställs när samtliga obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat LTU under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.

Examinator
Daniel Sörman

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Rennemark, M. & Bratt, A. (2020). Psykologiska perspektiv på åldrande och hälsa. Uppl. 1:1. Lund: Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-12268-7
Norberg, A., Lundman, B., Santamäki Fisher, R. (red.) (2012). Det goda åldrandet. Uppl. 1:4. Lund: Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-06804-6

Material tillkommer enligt lärares anvisningar. Litteraturen kommer främst att bestå av artiklar vilka kommer att tillhandahållas av respektive lärare under kursen.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Kognitivt perspektiv, skriftlig uppgiftU G VG2.00ObligatoriskV21
0002Socialt perspektiv, skriftlig uppgiftU G VG2.00ObligatoriskV21
0003Utvecklingsperspektiv, skriftlig uppgiftU G VG2.00ObligatoriskV21
0004Muntlig presentationU G VG1.50ObligatoriskV21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-05-19

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-11-04