Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Integrationskurs: Globalisering 15 högskolepoäng

Integration cours: Globilazation
Avancerad nivå, P7001N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Samhällskunskap
Ämnesgrupp (SCB)
Samhällskunskap

Behörighet

Minimum 120 hp varav 90 hp inom ämnet samhällsvetenskap.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursen syftar till att fördjupa studenternas ämneskunskaper och didaktiska färdigheter om  fenomenet globalisering. Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:
a) Beskriva, diskutera, problematisera och kritiskt förhålla sig till begreppet  globalisering.
b) Beskriva och förklara globaliseringens drivkrafter och dess sociala, politiska och ekonomiska uttryck.
c) Beskriva globaliseringens ekonomiska, politiska och sociala konsekvenser på individ, grupp och samhällsnivå.
d) Reflektera kring, jämföra och värdera olika metoder för att skapa framgångsrika lärprocesser på temat globalisering.
e) Presentera ämneskunskaper och didaktiska färdigheter muntligt och skriftligt.


Kursinnehåll
• Begreppet globalisering, dess definitioner och drivkrafter
• Globaliseringens uttryck och konsekvenser ur ett ekonomiskt perspektiv:
– Ekonomisk utveckling samt inkomst- och välståndsfrågor ur ett globalt perspektiv 
– Internationell handel 
• Globaliseringens uttryck och konsekvenser ur ett politiskt perspektiv:
– Globala problem och konflikter
– Globaliseringens politiska utmaningar för det politiska systemet på olika nivåer
– Demokrati, politisk organisering och aktivism i en globaliserad värld
• Globaliseringens uttryck och konsekvenser ur ett socialt och kulturellt perspektiv:
– Migration, integration och socialt utanförskap 
– Kulturmöten, värderingar och nya identiteter 
– Välfärdsstaten i en globaliserad värld
• Det globala perspektivet i skolans styrdokument
• Didaktiska metoder för att undervisa om komplexa samhällsfenomen 


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisning ges i form av föreläsningar, övningsuppgifter och seminarier. Syftet med föreläsningarna är att introducera studenterna till de centrala teman som ingår i kursen. Seminarier med tillhörande övningsuppgifter integrerar ämneskunskaper med ämnesdidaktiska frågeställningar. En övning är att självständigt planera och förbereda en autentisk undervisningssituation på temat globalisering, med stöd i ämnesteori, ämnesdidaktisk forskning samt skolans styrdokument. En annan övning ger träning i utformning av examinationsuppgifter med tillhörande bedömning. En tredje övningsuppgift tränar studentens förmåga att analysera och kritiskt granska vetenskapliga arbeten om globaliseringens uttryck och konsekvenser. Studenten planerar och genomför avslutningsvis ett vetenskapligt arbete med stöd av lektioner, seminarier och handledning.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom skriftlig individuell examination, obligatoriska muntliga och skriftliga seminarieuppgifter samt en skriftlig rapport. Betygsskala U, G, VG används på samtliga moment.

Den individuella skriftliga examinationen motsvarande 5 högskolepoäng (hp) och examinerar studentens ämnesteoretiska kunskaper (mål a-c ovan). De obligatoriska seminarieuppgifterna motsvarar 4 högskolepoäng (hp) och examinerar målen d och e. Den skriftliga rapporten med tillhörande muntlig presentation motsvarar 6 högskolepoäng (hp) och examinerar målen a-c samt e.

Eventuell omexamination sker under ordinarie omexaminationsperioder. 

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Carina Lundmark

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Beck, U. 2000. Risksamhället: på väg mot en annan modernitet. Göteborg: Daidalos.

De Vylder, S. 2013. Utvecklingens drivkrafter. Om fattigdom och rättvisa i världen. Forum Syd.

Ekendahl, I., Nohagen, L., Sandahl, J. 2015. Undervisa i samhällskunskap – en ämnesdidaktisk introduktion. Stockholm: Liber.

Ekman, J. & Pilo, L. 2012. Skolan, demokratin och de unga medborgarna. Malmö: Liber.

Giddens, A. 2010. En skenande värld: hur globaliseringen är på väg att förändra våra liv (2 uppl.). Stockholm: SNS förlag.

Lewin, L. 2015. Global demokrati. Hur vi på hundra år kommit halvvägs till en demokratisk världsordning. Lund: Studentlitteratur.

Sandahl, J. 2011. Att ta sig an världen. Lärare diskuterar innehåll och mål i samhällskunskapsämnet. Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Karlstads universitet.

Ytterligare litteratur och styrdokument för skolan tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002RapportU G VG *6.00ObligatoriskH14
0003SeminarierU G VG *4.00ObligatoriskH14
0004Individuell skriftlig examinationU G VG *5.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2014-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17