Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete i samhällskunskap, ämneslärarexamen, inriktning mot gymnasieskolan 30 högskolepoäng

Degree essay in social studies, teachers at upper secondary school
Avancerad nivå, P7004N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A2E
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Samhällskunskap
Ämnesgrupp (SCB)
Samhällskunskap

Behörighet

För ämneslärare 300-330 hp: Minst 230 avklarade högskolepoäng inom programmet, inklusive kursen Vetenskapsteori, forskningsmetodik och statistik (F0014P) 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursen består av fyra delmoment.

Lärandemål för moment 1: Vetenskaplig uppsats del 1, 9 hp Efter avslutat moment ska studenten kunna:

• utifrån teoretiska perspektiv formulera och motivera en forskningsfråga/ett problemområde med ämnesdidaktisk relevans för läraruppdraget
• kritiskt läsa, sammanfatta och analysera vetenskapliga studier samt tolka resultat med hänsyn till valt problemområde
 
Lärandemål för moment 2: Vetenskaplig uppsats del 2, 9 hp Efter avslutat moment ska studenten kunna:

• beskriva och reflektera över utvalda teorier och metoder som används inom forskning inom det valda problemområdet,
• tillämpa metodologiska, analytiska, teoretiska och etiska överväganden i relation till eget valt problemområde,

Lärandemål för moment 3: Vetenskaplig uppsats deI 3, 9 hp Efter avslutat moment ska studenten kunna:

• planera, självständigt genomföra och med vetenskaplig och språklig akribi skriftligt, rapportera och sakligt diskutera sitt vetenskapliga arbete

Lärandemål för moment 4: Vetenskaplig uppsats del 4, 3 hp Efter avslutat moment ska studenten kunna:

• självständigt och kritiskt granska och opponera på ett vetenskapligt arbete samt försvara det egna vetenskapliga arbetet

Kursinnehåll
• Sammanfattning av tidigare vetenskapliga studier från valt problemområde
• Formulering av forskningsfråga/frågor för valt problemområde
• Presentation av teorianknytning/val av referensram, undersökningsansats, datainsamling och analysmetod
• Presentation av resultat, diskussion och slutsatser av det vetenskapliga arbetet


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Vid kursstarten formuleras forskningsfrågor i ett PM och därefter följer kontinuerliga föreläsningar, gruppövningar, seminarier och handledningstillfällen som stödjer studenten under arbetsprocessen. Handledning sker såväl enskilt som i grupp. Den empiriska delen av arbetet genomförs inom ramen för skolans kontext.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras löpande. Examinationen består av den vetenskapliga uppsatsen och aktivt seminariedeltagande där studenten sakligt rapporterar och diskuterar sitt arbete samt kritiskt granskar och opponerar på en annan students vetenskapliga arbete. Ett PM-seminarium arrangeras efter moment 1 och 2 för att godkänna studentens forskningsplan. Här sker en första bedömning av studentens förmåga att formulera, motivera och planera en ämnesdidaktiskt relevant forskningsfråga utifrån utvalda teoretiska perspektiv, samt studentens förmåga att beskriva och reflektera över relevanta teorier och metoder i relation till det valda problemområdet. Vid de avslutande seminarierna examineras samtliga lärandemål. Tre seminarier är obligatoriska: PM-seminarium, det seminarium då studenten presenterar och diskuterar sitt eget vetenskapliga arbete samt det seminarium då studenten agerar opponent på en annan students uppsats.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Carina Lundmark

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
Ekengren, A-M. & J. Hinnfors (2012). Uppsatshandbok: hur du lyckas med din uppsats. Lund: Studentlitteratur.
Matthew, D. & Sutton, C. D. (2016). Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur.
Språkrådet (2017). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber.

Ytterligare litteratur tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig examination, mom 1U G VG *9.00ObligatoriskH16
0002Skriftlig examination, mom 2U G VG *9.00ObligatoriskH16
0003Skriftlig examination, mom 3U G VG *9.00ObligatoriskH16
0004Muntlig examination, mom 4U G VG *3.00ObligatoriskH16

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2016-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17