Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete i samhällskunskap, ämneslärarexamen, inriktning mot gymnasieskolan 30 Högskolepoäng

Degree essay in social studies, teachers at upper secondary school
Avancerad nivå, P7004N
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A2E
Betygskala
U G VG
Ämne
Samhällskunskap
Ämnesgrupp (SCB)
Samhällskunskap

Behörighet

För ämneslärare 300-330 hp: Minst 230 avklarade högskolepoäng inom programmet, inklusive kursen F0014P Vetenskapsteori, forskningsmetodik och statistik, eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursen består av fyra delmoment.

Lärandemål för moment 1: Vetenskaplig uppsats del 1, 9 hp
Efter avslutat moment ska studenten kunna:

•Utifrån teoretiska perspektiv formulera och motivera en forskningsfråga/ett problemområde med ämnesdidaktisk relevans för läraruppdraget
•kritiskt läsa, sammanfatta och analysera vetenskapliga studier samt tolka resultat med hänsyn till valt problemområde

Lärandemål för moment 2: Vetenskaplig uppsats del 2, 9 hp
Efter avslutat moment ska studenten kunna:

•beskriva och reflektera över utvalda teorier och metoder som används inom forskning inom det valda problemområdet,
•tillämpa metodologiska, analytiska,  teoretiska och etiska överväganden i relation till eget valt problemområde,

Lärandemål för moment  3: Vetenskaplig uppsats deI 3, 9 hp  
Efter avslutat moment ska studenten kunna:

•planera, självständigt genomföra och med vetenskaplig och språklig akribi skriftligt, rapportera och sakligt diskutera sitt vetenskapliga arbete

 Lärandemål för moment 4: Vetenskaplig uppsats del 4, 3 hp  
 Efter avslutat moment ska studenten kunna:

•självständigt och kritiskt granska och opponera på ett vetenskapligt arbete samt försvara eget självständigt arbete

Kursinnehåll
  • Sammanfattning av tidigare vetenskapliga studier från valt problemområde
  • Formulering av forskningsfråga/frågor för valt problemområde
  • Presentation av teorianknytning/val av referensram, undersökningsansats, datainsamling och analysmetod
  • Presentation av resultat, diskussion och slutsatser av det vetenskapliga arbetet

Genomförande
Vid kursstarten formuleras forskningsfrågor i ett PM och därefter följer kontinuerligta föreläsningar, gruppövningsar, seminarier och handledningstillfällen som stödjer student under processens gång. Handledning sker såväl enskilt som i grupp. Den empiriska delen av arbetet genomförs inom ramen för skolans kontext.

Examination
Kursen examineras löpande. Examinationen består av den vetenskapliga uppsatsen och aktivt seminariedeltagande där studenten sakligt rapporterar och diskuterar sitt arbete samt kritiskt granskar och opponerar på en annan students vetenskapliga arbete. Ett PM-seminarium arrangeras efter moment 1 och 2 för att godkänna studentens forskningsplan. Här sker en första bedömning av studentens förmåga att formulera, motivera och planera en ämnesdidaktiskt relevant forskningsfråga utifrån utvalda teoretiska perspektiv, samt studentens förmåga att beskriva och reflektera över relevanta teorier och metoder i relation till det valda problemområdet. Vid de avslutande seminarierna examineras samtliga lärandemål. Tre seminarier är obligatoriska: PM-seminarium, det seminarium då studenten presenterar och diskuterar sitt eget vetenskapliga arbete samt det seminarium då studenten agerar opponent på en annan students uppsats.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Carina Lundmark

Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ekengren, A-M & J. Hinnfors (2012). Uppsatshandbok: hur du lyckas med din uppsats. Lund: Studentlitteratur.
Matthew, D. & Sutton, C. D. (2016) Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur.
Språkrådet (2008) Svenska skrivregler. Stockholm: Liber
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftlig examination, mom 19.0U G VG
0002Skriftlig examination, mom 29.0U G VG
0003Skriftlig examination, mom 39.0U G VG
0004Muntlig examination, mom 43.0U G VG

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2016-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-02-15