Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Hydrometallurgi 7,5 högskolepoäng

Hydrometallurgy
Avancerad nivå, P7005K
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Processmetallurgi
Ämnesgrupp (SCB)
Kemiteknik
Ingår i huvudområde
Kemiteknik

Behörighet

90hp inom kemiteknik. Kursen K0011K Oorganisk kemi ska ingå


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten kunna;
1. förstå samt använda sig av hydrometallurgiska fasdiagram.
2. redogöra för hur lakningsmekanismer och hur kinetiken påverkas av faktorer som temperatur, partikelstorlek, omrörning, etc.
3. redogöra för de hydrometallurgiska enhetsoperationerna samt metodik och apparatur som används  vid behandling av olika råmaterial.
4. beskriva de vanligaste hydrometallurgiska processerna och de kemiska principerna bakom dessa.
5. genomföra, utvärdera och redovisa experimentellt hydrometallurgiskt arbete
6. identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar 

Kursinnehåll
- Introduktion: Jämförelse mellan hydro- och pyrometallurgisk processteknik. Översikt av hydrometallurgiska enhetsoperationer och processer.
- Hydrometallurgiska fasdiagram: Löslighets- och Pourbaixdiagram
- Lakning: Teori, kinetik, reagens, metoder och lakningsobjekt
- Separation och lösningsrening: Kemisk fällning, cementering, kristallisation, jonbyte och vätskeextraktion.
- Metallutvinning: Teknisk elektrokemi, smältelektrolys, elektroraffinering, elektrovinning och gasreduktion.
- Hydrometallurgiska processer: Genomgång av hydrometallurgiska tillämpningar och miljöaspekter.
- Laborationer: Lakning och vätskeextraktion.
- Datorlab: Konstruktion av Pourbaix diagram med programvaran FactSage. 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av lektioner, laborationer, fyra individuella inlämningsuppgifter och en studieresa.
Lektionerna och inlämningsuppgifterna ger studenterna möjlighet att förstå kemin och tekniken i de hydrometallurgiska enhetsoperationerna samt att förstå hur val framställningsteknik påverkar ekonomi och miljö.
Laborationerna utförs i grupper om normalt 2 personer. Studenterna tränar planering, samarbete, utvärdering och försöksrapportering.
Studieresan ger studenterna ökad förståelse och känsla för fullskaliga processer.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursens mål examineras genom skriftlig examen, skriftliga laborationsrapporter och skriftliga inlämningsuppgifter.
Tentamen med betygen U 3 4 5 bedömer delmålen 1-4.
Skriftliga rapporter med betygen U och G examinerar delmålen 2, 4 and 5.
Skriftliga inlämningsuppgifter med betygen U och G examinerar delmålen 1-4 och 6.

Laborationer, inlämningsuppgifter och studieresa är obligatoriska. 

Examinator
Lena Sundqvist-Öqvist

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1
Kompendium: Hydrometallurgy, tillgänglig på avdelningen för Processmetallurgi.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002LaborationerU G#1.50ObligatoriskH07
0003TentamenG U 3 4 54.00ObligatoriskH22
0004Fyra inlämningsuppgifterU G#2.00ObligatoriskH22

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2022-02-11