KURSPLAN

Datorstödd byggproduktion 7,5 Högskolepoäng

Virtual Construction
Avancerad nivå, P7006B
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Samhällsbyggnad 2008-01-22

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2017-06-16

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Byggproduktion
Ämnesgrupp (SCB)
Byggteknik

Behörighet

Grundläggande förståelse för byggprocessen och produktionens roll i byggprocessen. Grundläggande kunskap om 3D-modellering samt aktivitetsbaserad och rumsbaserade planeringsmetoder, samt Lean Construction motsvarande kursen P7001B Bygglogistik och inköp.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

  Efter kursen skall studenten enskilt och tillsammans med andra kunna tillämpa teori och övrigt kursmaterial om virtuellt byggande för att
• Genomföra modellbaserad mängdavtagning ur en bygginformationsmodell och leverera en nettokalkyl över byggprojektet
• Med hjälp av datan i kalkylen planera ett byggprojekt
• Skapa en samordningsmodell anpassad för produktionsplanering
• Analysera massbalanser och strukturera produktionsaktiviteter till produktionssekvenser i tid och rum med  hänsyn till ekonomiska, esursmässiga    och miljömässiga perspektiv.

  Studenten ska kunna
• beskriva förhållandet mellan process, terminologi och datamodeller
• beskriva hur organisation, process, metod och teknik påverkar införandet av virtuellt byggande
• förklara betydelsen av standarder och klassificering för virtuellt byggande
• redovisa principer för byggbarhet av anläggningskonstruktioner


Kursinnehåll
Kursen behandlar de förutsättningar som gäller för BIM och det vidare begreppet virtuellt byggande, med byggentreprenörens perspektiv.
Studenten får lära sig hur BIM påverkar och underlättar planerings- och beredningsarbetet och vilka krav det ställer på den information
som levereras mellan olika roller och processer. Studenten får under kursen använda för branschen vanliga datorverktyg för modellbaserad
mängdavtagning och, kalkyl, massoptimering, produktionsplanering och visualisering.

Genomförande
Första delen av kursen består av teoriföreläsningar och praktiska inlämningsuppgifter i datormiljö, som tränar studentens förståelse för föreläsningarna. I den andra delen av kursen får studenterna i mindre grupper tillämpa kunskaperna från den första delen i en projektuppgift, men även ta del av gästföreläsningar, som fördjupar och/eller breddar studentens bild av virtuellt byggande. Kursen avslutas med muntlig och skriftlig redovisning av gruppernas resultat.

Examination
Examinationen består av enskilda uppgifter och ett projektarbete i grupp. Betygsskalan är U G på enskilda moment och projektarbetet. På hela kursen ges betyget U 3 4 5. Slutbetyget på kursen styrs av kurspoäng (0-100p) som studenten samlat ihop under kursens gång. Systemet beskrivs i detalj i kursbeskrivningen som delas ut vid kursens start.

Examinator
Marcus Sandberg

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Eastman, et al (2011) BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners; Managers; Designers; Engineers and Contractors. ISBN: 9780470541371

Kompletterande litteratur kommer att delas ut under kursens gång.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Inlämningsuppgifter3.0U G#
0002Projektuppgift4.5U G#