Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Datorstödd byggproduktion 7,5 högskolepoäng

Virtual Construction
Avancerad nivå, P7006B
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Byggproduktion
Ämnesgrupp (SCB)
Byggteknik

Behörighet

Grundläggande förståelse för byggprocessen och produktionens roll i byggprocessen. Grundläggande kunskap om 3D-modellering samt aktivitetsbaserad och rumsbaserade planeringsmetoder, samt Lean Construction motsvarande kursen P7001B Bygglogistik och inköp.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

   Efter kursen skall studenten enskilt och tillsammans med andra kunna tillämpa teori och övrigt kursmaterial om virtuellt byggande för att 

• Förstå hur modellbaserad mängdavtagning kan göras ur en bygginformationsmodell för att skapa en kalkyl över ett byggprojekt
• Med hjälp av kalkyldata skapa en modellbaserad tidplan för ett byggprojekt så att produktionen fortlöper med gynnsam takt och har möjlighet    att tackla störningar  
• Förstå hur massbalanser kan analyseras och hur produktionsaktiviteter kan struktureras till produktionssekvenser i tid och rum med hänsyn till  ekonomiska, resursmässiga och miljömässiga perspektiv.

  Studenten ska kunna
• beskriva förhållandet mellan process, terminologi och datamodeller
• beskriva hur process, metod och teknik påverkar införandet av virtuellt byggande
• förklara betydelsen av standarder och klassificering för virtuellt byggande
• redovisa principer för byggbarhet av anläggningskonstruktioner 


Kursinnehåll

Kursen behandlar de förutsättningar som gäller för BIM och det vidare begreppet virtuellt byggande, med byggentreprenörens perspektiv. Studenten får lära sig hur BIM påverkar och underlättar planerings- och beredningsarbetet och vilka krav det ställer på den information som levereras mellan olika roller och processer. Studenten får under kursen använda för branschen vanliga datorverktyg. 


Genomförande
Första delen av kursen består av teoriföreläsningar och praktiska inlämningsuppgifter i datormiljö, som tränar studentens förståelse för föreläsningarna. I den andra delen av kursen får studenterna i mindre grupper tillämpa kunskaperna från den första delen i en projektuppgift, men även ta del av gästföreläsningar, som fördjupar och/eller breddar studentens bild av virtuellt byggande. Kursen avslutas med muntlig och skriftlig redovisning av gruppernas resultat.

Examination
Examinationen består av enskilda uppgifter och ett projektarbete i grupp. Betygsskalan är U G på enskilda moment och projektarbetet. På hela kursen ges betyget U 3 4 5. Slutbetyget på kursen styrs av kurspoäng (0-100p) som studenten samlat ihop under kursens gång. Systemet beskrivs i detalj i kursbeskrivningen som delas ut vid kursens start.

Examinator
Marcus Sandberg

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Borrmann, A., König, M., Koch, C., & Beetz, J. (2018). Building Information Modeling. Springer, Cham.

Kompletterande litteratur kommer att delas ut under kursens gång.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgifterU G#3.00ObligatoriskH08
0002ProjektuppgiftU G#4.50ObligatoriskH08

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Samhällsbyggnad 2008-01-22

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2020-02-14