Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Högtemperaturmaterial 7,5 högskolepoäng

High Temperature Materials
Avancerad nivå, P7006K
Version
Kursplan gäller: Vår 2023 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Processmetallurgi
Ämnesgrupp (SCB)
Kemiteknik
Ingår i huvudområde
Kemiteknik

Behörighet

90hp inom kemiteknik. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B/6.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
1 redogöra för smältors termodynamik, kristallografi samt kinetik. 
2 förklara innebörden av begreppet sintring. 
3 redogöra för keramers tillverkningsmetoder, mikrostruktur, tekniska tillämpningar samt fysikaliska och mekaniska egenskaper. 

Färdighet och förmåga
4 självständigt analysera samt konstruera egna fasanalysdiagram.  
5 använda termodynamiska beräkningsprogram och modellera samt förutsäga skeenden
6 nyttja olika typer av materialkaraktäriseringsutrustning samt analysera experimentellt data från dessa.
7 Visa förmåga att formulera och lösa problem inom uppsatta tidsramar.
8 Visa förmåga att muntligt och skriftligt utvärdera, sammanställa och presentera experimentella försök.
9 Identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
10 Göra bedömning, värdera och jämföra olika sorters experimentellt data samt teoretisk information.  

Kursinnehåll
Kursen består av termodynamik, kristallografi, fasanalys, kinetik. Grundläggande termodynamik samt metaller och oxiders kristallstrukturer, amorfa strukturer, defekter, diffusionsförlopp samt grundläggande reaktionskinetik. Dessutom behandlas fasomvandlingar, korntillväxt och fastfasreaktioner. Begreppen sintring samt metoder för tillverkning av högtemperaturmaterial behandlas också i kursen. Kursen innehåller datorlaborationer för termodynamisk simulering samt ett kortare projekt i materialkaraktärisering.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen har både teoretiska och praktiska inslag består av föreläsningar, övningar, datorlaborationer, materialkaraktärisering, metallurgiska laborationer samt skriftlig och muntlig rapportering.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Mål examineras genom skriftlig tentamen samt skriftlig och muntlig projektpresentation samt laborationsrapport
Tentamen examinerar delmål 1-4,6,7,9
Laborationer samt projektuppgift examinerar 4-10 

Examinator
Charlotte Andersson

Litteratur. Gäller från Höst 2022 Lp 1
Bergeron and Risbud, Introduction to Phase Equilibria in Ceramics, The American Ceramic Society, 1984. ISBN: 1-57498-177-3
William D. Callister, Materials Science and Engineering, 2014, 9th Edition ISBN: 978-1-118-71718-9

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 55.30ObligatoriskH07
0002Projektuppgift + LaborationerG U 3 4 52.20ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2022-06-15