Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Högtemperaturmaterial 7,5 Högskolepoäng

High Temperature Materials
Avancerad nivå, P7006K
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Processmetallurgi
Ämnesgrupp (SCB)
Kemiteknik
Ingår i huvudområde
Kemiteknik

Behörighet

90hp inom kemiteknik samt kursen O0039K Geologi.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Vid kursens slut ska den studerande: * kunna redogöra för smältors termodynamik, kristallografi samt kinetik. * kunna förklara innebörden av begreppet sintring. * kunna redogöra för keramers tillverkningsmetoder, mikrostruktur, tekniska tillämpningar samt fysikaliska och mekaniska egenskaper. * självständigt kunna analysera samt konstruera egna fasanalysdiagram. * kunna använda termodynamiska beräkningsprogram.

Kursinnehåll
Kursen består i stora drag av följande moment: Termodynamik: Detta moment omfattar grundläggande termodynamik som bas för fasdiagram. Kristallografi: Detta moment behandlar metallers och oxiders kristallstrukturer, amorfa strukturer, defekter och diffusionsförlopp. Fasanalys: Detta moment behandlar fasregler, så väl som framtagandet samt användning av fasanalysdiagram. Kinetik: Detta moment omfattar olika typer av reaktionskinetik. Dessutom behandlas fasomvandlingar, korntillväxt och fastfas reaktioner. Keramteknologi: Detta moment behandlar sintring, tillverkningsmetoder samt ämnesspecifika funktioner för keramer. Datorlaborationer: Detta moment omfattar termodynamisk simulering med jämviktsprogrammet Factsage. Miniprojekt: Detta moment omfattar vetenskapliga karakteriseringsmetoder samt problemlösning.

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och ett miniprojekt. Föreläsningarna skall ge eleverna möjligheten att beskriva och förklara tillvägagångssätt samt kunskapen att redogöra för teoretiska begrepp. Datorlaborationerna utförs gruppvis. Eleverna tränas i att utföra analyseringsarbete och arbeta i grupp samt utvärdera, beskriva och rapportera försök skriftligt. Miniprojekten genomförs gruppvis. Eleverna tränas i att vetenskapligt utföra och analysera en problemställning. De resultat som framkommer redovisas såväl muntligt som skriftligt.

Examination
Laborationer samt miniprojekt är obligatoriska. På dessa ges bara betyget godkänt – icke godkänt. Den teoretiska förståelsen för ämnesinnehållet kontrolleras med en skriftlig tentamen med graderade betyg i skala. Student som underkänts vid fem provtillfällen har ej rätt att genomgå ytterligare prov.

Övrigt
P7006K motsvarar KGP003 och kan ej kombineras i examen. Obligatorisk närvaro vid första lektionstillfället, datorlabbarna samt miniprojektet. Fördjupade studier inom högtemperaturkemi. Kursen ges på avancerad nivå och ingår i inriktningen mineralteknik och processmetalllurgi på civilingenjörsprogrammet i Kemiteknik Studiehandledning återfinns i Fronter i aktuellt kursrum.

Examinator
Charlotte Andersson

Litteratur. Gäller från Vår 2015 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bergeron and Risbud, Introduction to Phase Equilibria in Ceramics, The American Ceramic Society, 1984. ISBN: 1-57498-177-3
William D. Callister, Materials Science and Engineering, 8th ed. John Wiley and Sons, New York, 2011. ISBN: 978-0-470-50586-1

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen5.3TG G U 3 4 5
0002Projektuppgift + Laborationer2.2TG G U 3 4 5

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2017-11-02