KURSPLAN

Byggföretagets organisation och affärsutveckling 7,5 Högskolepoäng

Construction companies business development
Avancerad nivå, P7008B
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 2 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2009-01-20 att gälla från H09.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2017-08-17

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Byggproduktion
Ämnesgrupp (SCB)
Byggteknik

Behörighet

Grundläggande kunskaper i företagsekonomi motsvarande kursen R0005N. Grundläggande kunskaper om byggprocessens olika skeden motsvarande kursen P0001B.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursen vänder sig till den som i sin nuvarande eller framtida yrkesroll har eller kommer att ha en ledande funktion inom byggbranschen, och som därför önskar utveckla sin kunskap om och förmåga att analysera faktorer av betydelse för byggföretagets verksamhet och organisation. Efter avslutad kurs skall kursdeltagarna kunna bidra till affärsutveckling i företag verksamma inom byggbranschen.
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- identifiera och formulera frågeställningar av betydelse för byggföretags kort- och långsiktiga affärsutveckling

- självständigt inhämta kunskap om och tillämpa grundläggande begrepp och teoretiska modeller/metoder för att på ett anpassat sätt beskriva och analysera ett företags strategiska resurser och förmågor, marknad och konkurrenssituation

- visa på förmåga att, med tydlig utgångspunkt från genomförda analyser, kommunicera och reflektera tillsammans med andra kring möjliga utvecklingsvägar och företagsstrategier

- bedöma och föra diskussioner kring kvaliteten i av andra utförda och presenterade analyser av byggföretags strategiska resurser och förmågor, marknad och konkurrenssituation

- presentera egna reflektioner, baserade på teori och egen erfarenhet, kring olika byggföretags organisationer och deras förutsättningar att utveckla innovativa och konkurrenskraftiga affärsstrategier och affärsmodeller

Kursinnehåll
Kursen består av en teoretisk del och en praktisk del. Den teoretiska delen fokuserar följande områden:

- Organisation och affärsmodeller

- Marknadsanalys, konkurrentanalys, och affärsidé

- Ekonomisk analys och utvärdering

I den mer praktiskt inriktade delen av kursen får kursdeltagarna pröva det som tas upp i den teoretiska delen genom att praktiskt arbeta med projektuppgifter.

Genomförande
Kursen genomförande består av seminarier, gästföreläsningar, självständiga litteraturstudier samt självständigt arbete med projekt. För projektarbetets genomförande erbjuds handledningstillfällen. Vissa moment är obligatoriska, dvs. förutsätter närvaro och aktivt deltagande.
Kursen genomförs som ett fiktivt konsultföretag som arbetar mot uppdragsgivare. Seminarier och litteraturstudier syftar till att stötta kursdeltagarna i att utveckla den grundläggande kunskap inom området som krävs för att kunna genomföra projektuppgifterna. Projektarbetet avrapporteras slutligen skriftligt i en konsultrapport, vilken utgör ett beslutsunderlag för en fråga av strategisk betydelse för uppdragsgivaren. Projektarbetet avrapporteras och försvaras även muntligt vid ett seminarium. Där får kursdeltagarna även pröva sin förmåga att bedöma och diskutera av andra utförda och presenterade analyser genom ett oppositionsförfarande.

Examination
Examinationen består av enskilda uppgifter och ett projektarbete i grupp med delinlämningar. På kursen ges betyget U, 3, 4, 5. Slutbetyget på kursen styrs av de kurspoäng som studenten samlat ihop under kursens gång. Systemet beskrivs i detalj i kursbeskrivningen som delas ut vid kursens start.

Examinator
Susanne Engström

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur beslutas om i dialog med examinator/handledare i samband med kursstart. Kursbibliotek tillämpas.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0003Individuella inlämningsuppgifter och gruppuppgifter7.5G U 3 4 5