KURSPLAN

Processmetallurgi 15 Högskolepoäng

Process Metallurgy
Avancerad nivå, P7010K
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2013-01-16

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2017-06-16

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Processmetallurgi
Ämnesgrupp (SCB)
Kemiteknik

Behörighet

90 hp i Kemiteknik. Grundläggande kunskaper beträffande metallurgiska enhetsoperationer, slaggkemi, termodynamik, hydrometallurgi, fasdiagramlära och karaktäriseringsmetoder för fasta oorganiska material. Tex från kurserna P0001K, P7005K och P7006K.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Kursen skall ge fördjupade kunskaper beträffande processer och reaktorer för framställning av järn och stål, utvinning av icke-järn metaller, material- och energiflöden. Kursen ger även kunskaper om restprodukter och hantering av dessa. Kursen innehåller även ett moment som behandlar gjutning av metaller, och speciellt moderna gjutmetoder med exempel från gjutning av stål. Efter fullgjord kurs skall studenten:

•    Kunna beskriva och förklara processer och reaktorer för utvinning och tillverkning av metaller och legeringar  
•    Kunna förklara processer utifrån ett avancerat termodynamiskt perspektiv  Kunna beskriva och förklara material och energiflöden relaterade till utvinning av metaller och legeringar
•    Kunna beskriva och förklara gjutning av metaller, speciellt moderna gjutmetoder med exempel från gjutning av stål
•    Kunna genomföra och planera experimentellt arbete relaterat till metallurgiska processer
•    Muntligt och skriftligt presentera resultat och utvärdering av experimentellt arbete


Kursinnehåll
Kursen innefattar, järn och stålframställning, icke-järn metallurgi, gjutning, projektuppgift, laborationer, studiebesök. I kursen varvas föreläsningar, övningar, laborationer, industri och forskningsrelaterade experimentella projektarbeten och studiebesök vid metallurgisk processindustri.

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, studiebesök samt en projektuppgift. Deltagande i laborationer, projektuppgift och studiebesök är obligatoriskt. Föreläsningarna ger studenterna möjlighet att förstå, beskriva och jämföra metallurgiska processer och reaktorer för framställning av järn och stål, utvinning av icke-järn metaller, hur restprodukter hanteras och återvinns, samt förstå och beskriva gjutning av metaller. I samband med laborationer och projektuppgift tränas studenterna i att planera, utföra och utvärdera praktiska försök samt skriftligt och muntligt redovisa arbetsgång och resultat. Studieresor ger studenterna ökad förståelse och känsla för fullskaliga processer.

Examination
Laborationer, projektuppgift och studieresa är obligatoriska. Laborationer redovisas skriftligt. Projektarbete redovisas skriftligt och muntligt, samt genomför opponering, på projektet ges graderat betyg, U, 3, 4, 5. Den teoretiska förståelsen av ämnet kontrolleras med skriftlig tentamen med graderade betyg i skala U 3 4 5 och är uppdelad i tre delar, del 1; järn och stål, skriftlig tentamen. Del 2 stelning och gjutning, inlämningsuppgifter. Del 3; ickejärnmetallurgi, inlämningsuppgifter och muntlig tentamen. Student som underkänts vid fem provtillfällen har ej rätt att genomgå ytterligare prov.

Övrigt
Obligatorisk närvaro vid laboration, studiebesök samt projektintroduktion och projektredovisning. Kursen ges på engelska. Avancerad nivå.

Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar P7001K + P7002K

Examinator
Caisa Samuelsson

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kompendium i järn och stål samt icke-järn metallurgi, tillgängliga på avdelningen för Mineralteknik och metallurgi.
Fredriksson, H. & Åkerlind, U. (2006). Materials processing during casting.
Referenslitteratur:
Schlesinger, Mark E. (2011). Extractive Metallurgy of Copper.
Crundwell, Frank. (2011). Extractive Metallurgy of Nickel, Cobalt and Platinum Group Metals.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0005Projektarbete4.5G U 3 4 5
0006Tentamen 1 (järn och stål)3.5G U 3 4 5
0008Övrigt (lab, studieresor)2.5U G#
0010Muntlig tentamen och inlämningsuppgifter 3 (icke järn)3.0G U 3 4 5
0011Inlämningsuppgifter (stelning och gjutning)1.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.