Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Projektkurs i byggande 30 Högskolepoäng

Senior Design Project in Lean Construction
Avancerad nivå, P7013B
Version
Kursplan gäller: Höst 2015 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
U G#
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Utsedd examinator avgör om studenten har den fördjupning som krävs för det föreslagna examensarbetet.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Kursens övergripande mål är att studenten skall öva, utveckla och visa färdigheter i att tillämpa teori och metod för att lösa ostrukturerade problem med relevans för en yrkesverksamhet som civilingenjör Väg- och vattenbyggnad inom området Byggande.

Detta innebär att studenten efter kursen ska kunna:
–    Formulera en relevant problemställning utifrån ett valt ämne inom ämnesområdet byggande. 
–    Tillämpa kunskaper och färdigheter som har förvärvats under studietiden i ett komplext utrednings-, utvecklings- eller mindre forskningsprojekt på ett självständigt och systematiskt sätt.
–    Välja och motivera metod för studien.
–    Utan fullständig information på ett ingenjörsmässigt och vetenskapligt sätt analysera och besvara formulerad problemställning.
–    Finna och kritiskt värdera information och sammanfatta denna på ett vetenskapligt sätt.
–    Planera, strukturera och genomföra ett forsknings-, utvecklings- eller utredningsarbete.
–    Bedöma den vetenskapliga och praktiska relevansen av erhållna resultat
–    Arbeta efter tidplan.
–    Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt 
–    Utforma och genomföra en presentation där arbetets resultat och slutsatser redovisas och försvaras.
–    Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt.


Kursinnehåll
Innehållet i examensarbetet utformas i dialog med handledare. Examensarbetet innehåller alltid en teoretisk uppbyggnad i form av en litteraturstudie som belyser teknikområde och metodik, sammanfattad på ett vetenskapligt sätt.

Genomförande
Studenten genomför och planerar självständigt examensarbetet med handledare som stöd. I examensarbetet ingår att göra en tidplan för hela projektet som kontinuerligt följs upp.

Examination

–  Skriftlig presentation av eget arbete. 

I rapporten skall studenten visa förmåga att:

 o Motivera den valda problemställningen

o  Välja och motivera metod för studien

o  Med tydlig koppling till vald teori/metod samla in information relevant för problemformuleringen

o  På ett relevant sätt skriftligt presentera den insamlade informationen

o  Utifrån vald teori/metod på ett korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning

o  Med ett kritiskt förhållningssätt bedöma den ingenjörsmässiga och vetenskapliga relevansen av erhållna resultat

o  Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt

–  Muntlig presentation och försvar av eget arbete

–  Opponering på annans arbete

–  Närvara vid presentationer av andra examensarbeten


Övrigt
Institutionen tillhandahåller aktiv handledning under två terminer från kursstart. Examensarbetet utförs företrädesvis enskilt och endast i undantagsfall med maximalt två deltagande studenter. I de fall där examensarbetet utförs av två studenter skall detta synas i rapportens omfång och djup.

Examinator
_

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ev. litteratur beror på valt projekt och meddelas senare

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Start av projekt0.0U G#
0002Opponering av annat arbete0.0U G#
0003Muntlig presentation0.0U G#
0004Godkänd rapport30.0U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2015-02-09