Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Projektkurs: Rymdens och atmosfärens fysik 2 7,5 högskolepoäng

Project course: Space and Atmospheric Physics 2
Avancerad nivå, P7016R
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Rymd- och atmosfärsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Rymdteknik
Ingår i huvudområde
Rymdteknik

Behörighet

Minst två års naturvetenskaplig-teknisk högskoleutbildning samt minst två kurser på avancerat nivå inom inriktningen (TCRYA: Rymdens och atmosfärens fysik (RMRF); TMRRA: Rymd och atmosfärsvetenskap(RYSP)), Projektkurs: Rymdens och atmosfärens fysik 1 (P7014R). Av examinatorn godkänd projektplan.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

  Studenten skall tillägna sig erfarenhet av arbete i projektform. Speciellt skall studenten så långt rimligt utnyttja de kunskaper som studenten förvärvar inom andra kurser med inriktning mot rymdmiljö. Studenten skall sträva efter samarbete med referensgrupper inom forskning och näringsliv.
Studenten skall erhålla erfarenhet av projektorganisation och projektledning. Viktigt är tidsplaner, resursutnyttjande, projektmöten, ekonomi, rapporter och dokumentation av skilda slag.
Studenten skall inse risker med tidsplaner som kan störas. Svåra ekonomifrågor kan uppenbara sig. Viktigt är att förstå risker med en tillfällig organisation med personal och resurser från skilda håll inom t.ex. en linjeorganisation.
Studenten ska visa förståelse för olika roller, jämställdhet och genus frågor inom projekt genomförandet och visa insikt om och förmåga till arbete i grupp med heterogen sammansättning. 


Kursinnehåll
Introduktion till projektarbete och utvärdering av förslagna rymdexperiment. Organisation, framtagning av dokument som beskriver planeringen av projektet. Muntlig och skriftlig presentation av dessa planer för beställare av projektet. Utarbetande av en projekt rapport som beskriver uppdaterade planeringen och framgången. Varje student i projektet skall vara aktiv vid presentationen av rapporten, som är både skriftlig och muntlig inför beställaren. Före experimentet skall nödvändiga tester genomföras. Efter experimentet I slutet skall gruppen presentera en analys av projektresultatet FR (Final Report).
Under projektets gång skall jämställdhetsproblematik beaktas. 

Genomförande
Studenten arbetar i gruppform. Större grupper delas upp i delprojekt med egen delprojektledare. Minimiantalet i projekt är 3 studenter. Studentprojektledaren ansvarar för genomförandet av projektet, Det skall vara möjligt att arbeta med inriktning mot vetenskap och ingenjörskonst inom samma projektorganisation.

Examination

Studenten skall vara aktiv i projektarbetet och slutresultatet betygsätts enligt skala G, U, 3, 4, 5 
Examinationen baseras på aktivt deltagande i projektmöten, projektarbete och review processer.  
Kursen avslutas med slutrapporten. 


Övrigt
Kursen är del två av två kurser. Deltagandet i del ett "Projektkurs: Rymdens och atmosfärens fysik 1" (P7014R) är obligatorisk. Båda delarna tillsammans utgör hela projektet

Examinator
Thomas Kuhn

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bestämmes i samråd med examinator.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Slutrapport och individuell bidragG U 3 4 54.00ObligatoriskH20
0002Konstruktion, testning och verifieringU G#3.50ObligatoriskH20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2020-02-21

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2020-02-21