KURSPLAN

Examensarbete psykologi, inriktning säkerhet, magister 15 Högskolepoäng

Master Thesis in Psychology, Security
Avancerad nivå, P7036A
Version
Kursplan gäller: Höst 2012 Lp 1 - Vår 2013 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Saila Piippola, utbildningsledare 2011-02-07

Reviderad
av Saila Piippola 2012-03-13

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1E
Betygskala
U G VG
Ämne
Psykologi
Ämnesgrupp (SCB)
Psykologi

Behörighet

Grundläggande behörighet, avancerad nivå

Särskild behörighet

Kandidatexamen i psykologiMål/Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna;

-Självständigt genomföra ett emprisikt arbete eller en litteraturstudie

-Muntligt och skriftligt presentera ett empiriskt arbete eller en litteraturstudie


Kursinnehåll
Genomförande av ett självständigt litteraturbaserat eller empiriskt examensarbete.

Genomförande
Studenten erbjuds 7 timmar handledning. Handledare utses av institutionen. Handledare och student kommer överens om en tidsplan och innehåll i handledningen. Material som studenten önskar att handledare ska granska ska vara inlämnat till handledaren senast 5 arbetsdagar före inbokat handledningstillfälle. Handledning/återkoppling på arbetet kan ske vid personligt möte, via e-post eller telefon enligt upprättad överenskommelse. Handledning tillhandahålls inom en tidsrymd av 3 terminer efter att studenten första gången registrerats på kursen.

Examination
Examensarbetet ska seminariebehandlas med studentopposition vid ett seminarium med obligatorisk närvaro, som äger rum i slutet av varje termin. Handledaren anmäler till examinator att arbetet kan seminariebehandlas och ska i förväg lämna medgivande att arbetet kan lämnas till examinator för betygssättning.

För godkänt på kursen krävs deltagande i obligatoriska sammankomster och seminarier, inkluderande ett seminarie där studenten presenterar och försvarar sitt arbete och ett där studenten opponerar på ett annat arbete. Övrigt deltagande i obligatoriska sammankomster och seminarier beslutas av handledare i samråd med studenten. För godkänt på kursen krävs vidare e-publicering av arbetet enligt LTUs regler samt att arbetet är färdigställt senast 12 kalendermånader efter det att kursen formellt har avslutats. Studenten kan dock endast påräkna vidare handledning 6 kalendermånader efter det att kursen formellt har avslutats.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första fem dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Arbetet kan, efter överenskommelse med examinator, få skrivas på engelska.

Examinator
Anita Gärling

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.
Publication Manual of the American Psychological Association, 6th ed. (2009). Washington DC:American Psychological Association.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Examensarbete - självständigt arbete15.0U G VG

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) »