Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete för högskoleexamen 7,5 Högskolepoäng

Thesis project
Grundnivå, Q0001B
Version
Kursplan gäller: Vår 2014 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1E
Betygskala
U G#
Ämne
Berg- och mineralteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Berg- och mineralteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Minst 90 hp, varav 30 hp skall vara inom ämnet Berg- och mineralteknik.


Urval

Högskolepoäng 1-165 hpMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
• formulera mål och syfte för ett industriellt projekt.
• bedriva litteraturstudier inom ramen för projektet.
• bedöma värdet av resultaten.
• skriva en objektiv teknisk rapport.
• muntligt redovisa och försvara arbetet inför kritiska åhörare.

Kursinnehåll
Arbetet består av en självständigt utformad projektstudie inom ett avgränsat område vid företag, som är verksamma inom mineralbranschen. Uppgiften består i att formulera mål och söka effekter av projektet. Bakgrundsmaterial inhämtas t ex genom litteraturstudier. Resultatet av egna undersökningar eller insamlade uppgifter analyseras, bearbetas till en rapport som också skall redovisas muntligt.

Genomförande
Självständigt utfört projektarbete med handledning av lärare vid Bergsskolan i Filipstad och kontaktperson vid aktuellt företag.

Examination
Skriftlig individuell rapport, muntlig presentation och deltagande vid alla muntliga presentationer vid den dag som studenten själv håller sin presentation.

Examinator
Rob Hellingwerf

Litteratur. Gäller från Vår 2014 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Anskaffas av studenten och anpassas till examensarbetet, samt väljs i samråd med handledare.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Examensarbete7.5U G#

Kursplanen fastställd
av Lars Bernspång 2012-04-03

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2014-01-16