Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Mineralteknik för tekniker 7,5 högskolepoäng

Mineral Processing Technology for Technicians
Grundnivå, Q0013B
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 4 - Vår 2020 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Berg- och mineralteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Berg- och mineralteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Kursen syftar till att studenten skall tillägna sig grundläggande kunskaper om mekanisk processteknik innefattande enhetsoperationer och experimentella metoder. Studenten skall efter genomförd kurs kunna:

• Genomföra och redovisa partikelstorleksmätningar
• Beräkna materialflöden
• Identifiera olika metoder för sönderdelning och fragmentering och genomföra beräkningar med utgångspunkt från kända teoretiska modeller
• Redogöra för olika metoder för storlekssortering av partikelformiga massor
• Redogöra för metoder för sortering av material med avseende på fysikaliska och kemiska egenskaper
• Redogöra för metoder för medieseparation


Kursinnehåll
Kursen behandlar i huvudsak finfördelnings- och separationsmetoder. Finfördelningsmetoderna som behandlas är krossning, siktning, malning och klassering. De våta och torra separationsmetoder som behandlas är gravimetri, flotation samt magnetisk och elektrisk separation. Dessutom behandlas experimentella metoder för analys av partikelstorlek och specifik yta, beräkningar av mass- och ämnesfördelningar från fraktionsanalyser samt provtagning av partikulära material.

Genomförande
Föreläsningar, räkneövningar och laborationer.

Examination
Tentamen 5 hp. Inlämningsuppgifter 2, 5 högskolepoäng. Kursens slutbetyg är samma som betyget för kursens skriftliga tentamen.

Övrigt
Överlappar kursen BE1008

Examinator
Bertil Pålsson

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Wills B.A. & Finch J.A. (2016). Wills’ Mineral Processing Technology. 8 ed. Amsterdam: Butterworth-Heinemann. ISBN 978-0-08-097053-0.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 55.00ObligatoriskH12
0002InlämningsuppgifterU G#2.50ObligatoriskH12

Kursplanen fastställd
av Lars Bernspång 2012-04-03

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-01-11