KURSPLAN

Ekonomisk geologi 7,5 Högskolepoäng

Economic Geology
Grundnivå, Q0020B
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Lars Bernspång 2012-04-03

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2017-02-08

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Berg- och mineralteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Berg- och mineralteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna: 

•   Känna till olika tillvägagångssätt för att identifiera lämpliga målområden för en viss typ av malm,

•   Delta i projekt där geokemisk eller geofysisk prospektering är den huvudsakliga aktiviteten,

•   Utföra egna provtagningskampanjer där fast berg, sediment eller vattenprovtagning utgör basen för anomaliidentifiering

•   Medverka i arbeten där beräkning av prospekteringskostnader är väsentligt, och

•   Tillsammans med geologer och ingenjörer kunna delta i placering och utvärdering av prospekteringsinriktade borrprogram


Kursinnehåll

Kursen ger kunskaper om geologiska prospekteringskriteria, prospekteringsfaserna och de olika prospekteringsmetoderna. Vidare skall studenten erhålla insikt om prospekteringsmodeller, skillnaden mellan ”indicator-” och ”pathfinder” spårämnen, tolkning av olika anomalier, prospekteringsekonomi, planering av borrprogram och uppskattning av malmreserver. Angreppsmetodiken är generell och studenten ges därför kunskaper som kan tillämpas direkt inom mineralprospektering.

Kursen är indelad i följande delmoment: 

• Geologiska kriteria för prospektering: stratigrafiska-, litologiska-, strukturella-, magmatogena-, metamorfogena-, geomorfologiska-, paleogeografiska-, paleoklimatiska- och historiska kriteria

• Prospekteringsfaserna: almänna-, preliminära- och detaljerade faser. Begrepp ”conceptual model” inom prospektering

• Geokemiska prospekteringsmetoder: anomalier i litogeokemi, jordgeokemi (bl.a. ”Ridge and Spur” och ”Base of Slope” provtagning), strömsediment, tungmineralkoncentrat, hydrogeokemi, biogeokemi och atmogeokemi

• Geofysiska prospekteringsmetoder: anomalier i gravimetri, magnetism, resistivitet, IP, SP, mise-a-la-mase, elektromagnetisk, radioaktivitet och seismik.

• Prospekteringsekonomi: ”reserves” versus ”resources”,beräkning av antal borrhål per malmförande block och beräkning av malmvärdet

• Gruvbesök: brytningsmetodik, malmekonomi, anrikningsprocessen, säkerhetsrutiner under jord


Genomförande

Föreläsningar, grupparbete, fältbesök och exkursion till en gruva i drift. Den obligatoriska exkursionen tar studenterna ner i gruvan för att belysa de underjordiska brytningsmetoderna. Ett anslutande besök till borrkärnsarkivet illustrerar industriell mineralteknik.


Examination
Examinationen omfattar en skriftlig tenta på 5,0 högskolepoäng, grupparbete på 1,5 högskolepoäng, och fältbesöken och exkursioner på 1,0 högskolepoäng.

Examinator
Rob Hellingwerf

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
- Hellingwerf, R. (2006) Economic Geology, kompendium. Bergsskolan.
- Kuzvart, Milos, Böhmer, Miloslav,. (1986) Prospecting and exploration of mineral deposits. 2 uppl. Amsterdam ; Oxford : Elsevier. (508 s). ISBN 0-444-99515-3
- Peters, William C.. (1978) Exploration and mining geology. New York : Wiley. (696 s). ISBN 0-471-68261-6
- Rose, Arthur W. Hawkes, Herbert E. Webb, John S.. (1979) Geochemistry in mineral exploration. 2 uppl. London : Academic P.. (657 s). ISBN 0-12-596252-5

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0002Tentamen5.0G U 3 4 5
0003Grupparbete1.5U G#
0004Fältstudier1.0U G#