KURSPLAN

Mineralteknik I 7,5 högskolepoäng

Mineral Processing Technology I
Grundnivå, Q0024B
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Lars Bernspång 2012-04-03

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2018-11-20

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Berg- och mineralteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Berg- och mineralteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8). Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om mekanisk processteknik innefattande enhetsoperationer och experimentella metoder. Studenten skall efter genomförd kurs kunna:

• Genomföra och redovisa partikelstorleksmätningar
• Beräkna materialflöden
• Identifiera olika metoder för sönderdelning och fragmentering och genomföra beräkningar med utgångspunkt från kända teoretiska modeller
• Olika metoder för storlekssortering av partikelformiga massor
• Metoder för sortering av material med avseende på fysikaliska och kemiska egenskaper
• Metoder för medieseparation


Kursinnehåll
- Experimentella metoder för analys av partikelstorlek och specifik yta
- Beräkna mass- och ämnesfördelningar från fraktionsanalyser
- Provtagning av partikulära material
- Krossning och siktning
- Malning och klassering
- Våta och torra separationsmetoder som gravimetri, magnetisk och elektrisk separation och flotation

Genomförande
Föreläsningar, räkneövningar och laborationer.

Examination
Tentamen 5 hp samt inlämningsuppgifter 2.5 hp

Examinator
Bertil Pålsson

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Wills B.A. & Finch J.A. (2016). Wills’ Mineral Processing Technology. 8 ed. Amsterdam: Butterworth-Heinemann. ISBN 978-0-08-097053-0.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 55.00ObligatoriskH12
0002InlämningsuppgifterU G#2.50ObligatoriskH12