KURSPLAN

Mineralteknik 2 7,5 Högskolepoäng

Mineral Processing Technology 2
Grundnivå, Q0027B
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Lars Bernspång 2012-04-03

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2016-01-22

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Berg- och mineralteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Berg- och mineralteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Q0024B Mineralteknik I eller motsvarande


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om produktionsteknik inom mineralindustrin (gruv-, mineral- och bergmaterialindustrin) samt användning av dess produkter. Studenten ska efter genomförd kurs kunna:
• definiera och dimensionera processteg samt ta fram typiska flödesschema för krossning, malning och anrikning inom gruvindustrin (järnmalm, sulfidmalmer, ädelmetaller och energiråvaror)
• redogöra för beredning av metallkoncentrat för metallutvinning inom stålindustrin och smältverk
• definiera och dimensionera processteg samt ta fram typiska flödesschema för utvinning av industrimineral
• redogöra för beredning av industrimineral för framställning av cement, kalk, filler, keramer m.fl.
• dimensionera processteg och ta fram flödesschema för produktionsanläggningar inom bergmaterialindustrin
• använda datoriserade simuleringsprogram för processdesign inom bergmaterialindustrin
• beskriva produkter, användningsområden och kvalitetssäkring inom bergmaterialindustrin baserade på Europastandard och CE-märkning
• grunderna för användning av bergmaterial inom väg- och järnvägsbyggnad, samt inom asfalt- och betongproduktion
• redogöra för och förstå produktionsmetoder inom stenindustrin
• grunderna för feasibility studier inom gruv-, mineral- och bergmaterialindustrin
• grunderna för hållbar utveckling inom gruv-, mineral- och bergmaterialindustrin

Kursinnehåll
• Val av maskiner, dimensionering av processteg, framtagning av flödesschema för produktionsanläggningar inom gruv-, mineral- och bergmaterialindustrin baserat på tillgängliga data från ledande maskinleverantörer.
• Studiebesök vid typiska produktionsanläggningar inom mineralindustrin (gruvor med anrikningsverk, industrimineralanläggningar och bergtäkter/krossanläggningar).
• Kunskapsuppbyggnad om mineralindustrins produkter, deras användningsområden och avnämare. Särskild hänsyn tas till Europastandard, CE-märkning och kvalitetssäkring för bergmaterial.
• Grunder för feasibility studier inom mineralindustrin
• Grunder för hållbar utveckling inom mineralindustrin med tonvikt på gällande/kommande EU-direktiv

Genomförande
Föreläsningar, beräkningsövningar, studiebesök och kortare seminarier.

Examination
Tentamen  5,0 hp. Inlämningsuppgifter 2,5 hp. Betyg sätts efter samlad bedömning av examinator.

Examinator
Jan Rosenkranz

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
- Wills B.A. & Finch J.A. (2016). Wills’ Mineral Processing Technology. 8 ed. Amsterdam: Butterworth-Heinemann. ISBN 978-0-08-097053-0.

- Handböcker, produktinformation och mjukvara från ledande maskinleverantörer: Sandvik Mining & Construction, Metso Minerals m.fl.

- Information och regelverk från EU-kommissionen, övriga EU-institutioner (CEN), svenska myndigheter samt svenska och europeiska branschorganisationer.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen5.0G U 3 4 5
0002Inlämningsuppgifter2.5U G#