Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Bergteknik 2 7,5 högskolepoäng

Mining and Mineral Engineering 2
Grundnivå, Q0029B
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Berg- och mineralteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Berg- och mineralteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Bergteknik I, 7,5 hp


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursen ger grundläggande kunskaper i att ekonomiskt utvärdera och presentera ett mineralprojekt. Efter avslutad kurs ska studenten:
• känna till olika bergtekniska/ekonomiska projekteringsmetoder
• kunna medverka under ledning i projekt/projekteringsgrupp med del- och helhetslösningar avseende malmbasberäkningar
• förstå den enskilda enhetsoperationens betydelse i helheten
• känna till och även kunna delta i visst utvecklingsarbete respektive projektering
• kunna värdera olika lösningar och initiera lösningar avseende metodval, maskinval etc.

Kursinnehåll

Kursen är indelad i följande delmoment:

Analysresultat från diamantborrning: Behandling av indata för mineralisering.

Val av brytningsmetod: Val av brytningsmetod och planering av brytningen. Inverkan av malmförluster gråbergsinblandningar och produktionsvolymer.

Planering av brytningen: Brytning av malm och mineral i dagbrott samt under jord (metoder med öppna rum, igensättningsbrytning och rasbrytning). Bestämmande av brytningskostnader.

Kostnadsberäkningar: Kostnader för anrikning och transport till smältverk, kostnad för utvinning av metall vid smältverk. Marknadsanalyser för produkter som kan framställas.

Ekonomiska beräkningar: Metoder för ekonomiska beräkningar som gränsvärdes kalkyler, cut-off beräkningar. Kassaflöde och nuvärde, känslighets- och riskanalys.


Genomförande
Föreläsningar, övningar och projektuppgift.

Examination

Skriftlig tentamen 4 hp och inlämningsuppgift 3,5 hp. Betyg sätts efter samlad bedömning av examinator.


Examinator
Andreas Eitzenberger

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
• Wellmer, F.-W., Dalheimer, M. & Wagner, M. (2008) Economic Evaluations in Exploration. 2nd Ed. Berlin: Springer. ISBN 978-3-540-73557-1.
• Forsman Bo. (2001) Malmbrytningsmetoder. (114 s). Kompendium. Bergsskolan i Filipstad.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 54.00ObligatoriskH12
0003InlämningsuppgiftU G#3.50ObligatoriskH17

Kursplanen fastställd
av Lars Bernspång 2012-04-03

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2020-11-06