KURSPLAN

Naturvetenskap 7,5 högskolepoäng

Natural Sciences
Grundnivå, Q0031B
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 4 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2013-02-04

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-01-11

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Kemi
Ämnesgrupp (SCB)
Kemi

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 1a/1b/1c (områdesbehörighet A7). Eller: Matematik A (områdesbehörighet 7)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
• skriva reaktionsformler och utföra stökiometriska beräkningar
• balansera oxidation - reduktion reaktioner
• genomföra enklare termokemiska beräkningar
• redogöra för och förklara vilka faktorer som påverkar reaktionshastigheten
• känna till och kunna använda syra/basbegrepp som t.ex. pH
• föra resonemang och genomföra enkla beräkningar kring fysikaliska storheter och begrepp såsom hastighet, krafter och energi
• beskriva och analysera några vardagliga företeelser och skeenden såsom enkla rörelser, kraftsituationer och belastningar, energiomvandlingar och optiska fenomen med hjälp av fysikaliska begrepp och modeller
• delta i planering och genomförande av enkla experimentella undersökningar samt muntligt och skriftligt redovisa och tolka resultaten

Kursinnehåll
Kursen består av två delar: kemi och fysik.

I kemidelen behandlas kemiska grundbegrepp, beräkningar och reaktioners hastighet. Vidare studeras syra/bas begreppet liksom oxidation/reduktion som är väsentliga för förståelsen av den grundläggande kemin. Termokemi med bland annat termodynamikens första och andra huvudsats behandlas. Även elektrokemi tas upp i kursen där elektrolys och galvaniska celler studeras.

I fysikdelen behandlas mätvärdesbehandling, likformig och accelererad linjär rörelse, ljusets reflexion och brytning, optisk avbildning, kraft och tryck, jämvikt, kraft och rörelse, arbete, energi och effekt, termodynamik, elektriska fält, kraftverkan mellan laddade partiklar samt elektriska likströmskretsar.

Genomförande
Föreläsningar, räkneövningar och laborationer

Examination
Skriftliga prov och godkända laborationer.

Examinator
Anna-Carin Larsson

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bergström, Johansson, Nilsson, Alphonce, Gunnvald. (2004) Heureka! : fysik för gymnasieskolan. Kurs A. 1 uppl. Stockholm, Natur och Kultur. (348 s). ISBN 978-91-27-56721-4

Ehinger Magnus (2011) Repetitionskurs i kemi. Upplaga 1:2. Studentlitteratur.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Tentamen, fysikG U 3 4 53.00ObligatoriskH13
0002Laborationer, fysikU G#1.50ObligatoriskH13
0003Tentamen, kemiG U 3 4 52.00ObligatoriskH13
0004Inlämningsuppgifter, kemiU G#1.00ObligatoriskH13

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.