Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Markbyggnad 7,5 högskolepoäng

Geo-constructions
Grundnivå, Q0039B
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 3 - Vår 2020 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2014-02-12

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2018-11-20

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Geoteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Q0042B Geoteknik eller motsvarande


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
• Bestämma kvaliteten hos olika typer av betong och föreslå betongblandningar för olika konstruktioner.
• Projektera en väg/järnväg framför allt med hänsyn till områdets topografi samt mängdberäkna schaktning, fyllning och bergmaterialförsörjning
• Föreslå grundförstärkningsmetoder och planera grundförstärkningsåtgärder
• Utföra prognostiserande sättningsberäkningar

Kursinnehåll
Kursen behandlar topografi, metoder för markstabilisering och grundförstärkningar såsom pålar, sponter, kalk-cement pelare, vertikal dränering, ovan-jord anläggningar och konstruktioner. Vägkonstruktion inkluderande vägkroppens uppbyggnad (bundet och obundet bärlager, förstärkningslager, skyddslager, slitlager och asfalt som vägbeläggningslager), betong som material, betongkonstruktioner, dammkonstruktion, gruvdammar och dammsäkerhet behandlas i kursen. Denna kurs behandlar även sättningar orsakade av grundvattensänkning, sättningarnas tidsberoende och sättningsberäkningar baserade på fältförsök.

Genomförande

Föreläsningar, laborationer, studiebesök och projektuppgift.


Examination
Skriftlig tentamen 4 hp samt projektuppgift och laborationer 3,5 hp.

Övrigt
Kursen överlappar kurserna Q0009B och Q0025B.

Examinator
Hans Mattsson

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
(1) S. Agardh och E. Parhamifar: Vägbyggnad, Liber, 2014, ISBN 978-91-47-09346-5

(2) K. Axelsson: Grundläggningsteknik, Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper, 2011, Skrift 11:1

(3) K. Axelsson och H. Mattsson: GEOTEKNIK, Studentlitteratur, 2016,
ISBN 978-91-44-08072-7

Dessutom tillkommer elektroniskt tillgänglig litteratur på vissa kursavsnitt.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 54.00ObligatoriskV15
0002Projektuppgift,laborationerU G#3.50ObligatoriskV15