KURSPLAN

Värmebehandling och ugnsteknik 7,5 Högskolepoäng

Heat treatment and Furnace technology
Grundnivå, Q0040B
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2014-02-10

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2018-11-07

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Processmetallurgi
Ämnesgrupp (SCB)
Kemiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen B0011T Materiallära I eller B0014T Materiallära I eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• förstå de grundläggande funktionerna hos olika typer av ugnar, veta vad som händer i en ugn under värmningsprocessen inkl. värmeöverföringen till och i materialet
• kunna ange lämplig ugnsteknologi för en värmebehandlingsprocess utifrån behandlingens egenskaper
• kunna välja lämplig energiförsörjning - fossilt bränsle eller elektricitet- utifrån behandlingens egenskaper
• kunna genomföra enklare kemiska beräkningar för förbränning av fossilt bränsle samt enklare beräkningar för elektrisk värmning
• ställa upp en energibalans för en värmebehandlingsugn och finna tekniska lösningar för energieffektiviseringar
• känna till den senaste utvecklingen inom industriell ugnsteknik och högeffektiva lågemissionsbrännare

Kursinnehåll

Kursen behandlar grunderna för hur värmebehandling och ugnsteknik används för att uppnå speciella egenskaper hos stål. Olika grundtyper av ugnar beskrivs. Inom kursen förklaras hur ugnar är uppbyggda, hur värmningen sker och varför de används för specifika uppgifter.

Följande tekniska delmoment ingår i kursen:
• Värmeöverföring i olika ugnar
• Värmebehandlingsugnar: Exempel på design och viktiga egenskaper för värmebehandlingsprocessen
• Värmningsmetoder för stål i olika värmebehandlingsprocesser
• Förbränning och förbränningsutrustning
• Energiförbrukning och processverkningsgrad i ugnar (bränsleeldade och elvärmda)
• Metoder att öka verkningsgraden
• Värmebehandling och processtyrning
• Värmebehandlingens miljöaspekter


Genomförande
Föreläsningar, laborationer och studieresa

Examination
Skriftlig tentamen 4 hp, laborationsrapporter 2,5 hp och studieresa 1 hp

Examinator
Esa Vuorinen

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Holm, Torsten, Olsson, Pelle och Troell, Eva (2010). Stål och Värmebehandling, en handbok. ISBN 978-91-86401-7. Kap 13, 14 och 15

Trinks, W (2003). Industrial Furnaces. ISBN 0-471-38706-1. Kap 2 och 3.

Kanthal Super Electric Heating Element Handbook (1999)

Järn- och stålframställning. Energi och ugnsteknik. Jernkontorets utbildningspaket – del 7. 1997.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen4.0TG G U 3 4 5
0002Laboratorierapport2.5TG U G#
0003Studieresa1.0TG U G#