Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Geoteknik 7,5 Högskolepoäng

Geotechnical Engineering
Grundnivå, Q0042B
Version
Kursplan gäller: Vår 2017 Lp 3 - Höst 2019 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Geoteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8). Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
• Bestämma jordens densitet i dess olika former
• Planera och leda fältundersökningar och kunna tolka fältdata
• Förklara sättning i jord och utföra sättningsberäkningar
• Utföra beräkningar och bedöma risken för släntinstabilitet och jordskred.

Kursinnehåll
Kursen behandlar geoteknikens grunder såsom jordarternas uppbyggnad och indelning, densiteten i dess olika former, porvatten och porvolym, konsistens gränser, kornstorleksfördelning och klassificering av jordar, fältundersökningar, spänningar i jord, deformationsegenskaper inklusive konsolidering, hållfastheten hos jordmassan inklusive testmetoder, Mohr-Coulombs brottkriterium, sättning i mark och släntstabilitet. Kursen behandlar även olika beräkningsmetoder avseende sättningar i mark och släntstabilitet.

Genomförande
Föreläsningar, laborationer, studiebesök och projektuppgift.

Examination
Skriftlig tentamen 4 hp samt projektuppgift, avrapporterade studiebesök och laborationer 3,5 hp. Betyg för kursen som helhet sätts efter samlade bedömning av tentamen och laborationer/projektarbete.

Övrigt
Kursen överlappar kurserna Q0011B och Q0022B

Examinator
Hans Mattsson

Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
K. Axelsson & H. Mattsson: Geoteknik, Studentlitteratur, 2016. ISBN 978-91-44-08072-7

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0003Tentamen4.5G U 3 4 5
0004Projektuppgift, studiebesök, laborationer3.0U G#

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2014-02-10

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2016-09-27