KURSPLAN

Bergmekanik för tekniker 7,5 högskolepoäng

Rock Mechanics for Technicians
Grundnivå, Q0043B
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2014-02-10

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institut 2019-06-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Berg- och mineralteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Berg- och mineralteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 1a/1b/1c (områdesbehörighet A7). Eller: Matematik A (områdesbehörighet 7)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
• Göra enklare överslagsberäkningar av spänningar i olika belastningsfall
• Välja säkerhetsfaktor för belastade konstruktioner
• Beräkna spänningar och deformationer tillämpat på exempel från anläggningsindustri
• Bestämma strykning och stupning av sprickor inom bergmassan
• Analysera fältdata från sprickkarteringar
• Förklara berggrundens in situ spänningar
• Utföra bergklassificeringar

Kursinnehåll
Kursens första del består av hållfasthetslära, som behandlar drag-, tryck- och skjuvspänningar, vridning och böjning, knäckning, utmattning, kälverkan samt sammansatt hållfasthet. Dessutom behandlar kursen bergmekanikens grunder såsom bergmassans strukturer, sprickkartering, analys av fältdata från sprickkarteringar med hjälp av stereonätprojektion, sambandet mellan last (eller spänning) och förskjutning (eller töjning), mekaniska egenskaper hos bergarter, testmetoder, Mohr-Coulombs brottkriterium, in-situ spänningar och bergklassificeringar.

Genomförande
Föreläsningar, laborationer och projektuppgift.

Examination

Två skriftliga tentamina 3 hp för hållfasthetsläradelen och 2 hp för bergmekanikdelen samt projektuppgift och laborationer 2,5 hp.

Betyg för kursen som helhet sätts efter samlade bedömning.


Övrigt

Kursen överlappar kurserna Q0010B, Q0023B, B0001T

 


Examinator
Andreas Eitzenberger

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Lindblom, Ulf. (2010) Bergbyggnad. Stockholm: Liber. (240 s). ISBN 978-91-47-09409-7

Lönnelid, Sture & Norberg, Rune (2009). Grundläggande hållfasthetslära. 4. uppl. Stockholm: Kompendieutgivningen. ISBN: 91-7582-168-0

Lönnelid, Sture & Norberg, Rune (1986). Formelsamling för teknologi och konstruktion M. 4. uppl. Stockholm: Kompendieutgivningen ISBN: 91-7582-098-6

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 53.00ObligatoriskH14
0002TentamenG U 3 4 52.00ObligatoriskH14
0003Projektuppgift, laborationerU G#2.50ObligatoriskH14

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.