KURSPLAN

Introduktion till högtemperaturprocesser 7,5 högskolepoäng

Introduction to High Temperature Processes
Grundnivå, Q0049B
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 4 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2015-02-09

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-01-11

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Processmetallurgi
Ämnesgrupp (SCB)
Kemiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Materiallära I och Metallurgi grundkurs eller motsvarande


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Vid kursens slut ska den studerande: * kunna redogöra för kommersiella legeringars termodynamik, kristallografi samt kinetik. * kunna förklara innebörden av begreppet åldring. * kunna redogöra för kommersiella legeringars tillverkningsmetoder, mikrostruktur, tekniska tillämpningar samt fysikaliska och mekaniska egenskaper. * självständigt kunna analysera samt konstruera egna fasdiagram. * kunna använda termodynamiska beräkningsprogram.

Kursinnehåll
Kursen består i stora drag av följande moment: Termodynamik: Detta moment omfattar grundläggande termodynamik som bas för fasdiagram. Kristallografi: Detta moment behandlar metallers och karbiders kristallstrukturer, defekter och diffusionsförlopp. Fasanalys: Detta moment behandlar fasregler, så väl som framtagandet samt användning av fasdiagram. Kinetik: Detta moment omfattar olika typer av fasomvandlingar, korntillväxt och fastfas reaktioner. Pulvermetallurgi: Detta moment behandlar tillverkning av pulver, fastfasbehandling och HIP:ning. Datorlaborationer: Detta moment omfattar termodynamisk simulering med databaserad programmen Factsage och/eller ThermoCalc. Laboration: Detta moment omfattar vetenskapliga karakteriseringsmetoder samt problemlösning.

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och ett studiebesök. Föreläsningarna skall ge studenterna möjligheten att beskriva och förklara tillvägagångssätt samt kunskapen att redogöra för teoretiska begrepp. Datorlaborationerna utförs gruppvis. Studenterna tränas i att utföra analyseringsarbete och arbeta i grupp samt utvärdera, beskriva och rapportera försök skriftligt. Studiebesöket sker till ett välutrustat industrilaboratorium, där studenterna får en teoretisk och praktisk genomgång av dilatometri.

Examination

Laborationer samt studiebesök är obligatoriska. På dessa ges bara betyget godkänt – icke godkänt. Den teoretiska förståelsen för ämnesinnehållet kontrolleras med en skriftlig tentamen med graderade betyg i skala. Student som underkänts vid fem provtillfällen har ej rätt att genomgå ytterligare prov.


Examinator
Phillip Tretten

Litteratur. Gäller från Vår 2016 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Porter, David A., Easterling, Kenneth E. & Sherif, Mohamed Y. (2009). Phase transformations in metals and alloys. 3. ed. Boca Raton, Fla.: CRC

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 54.00ObligatoriskV16
0002LaborationerU G#3.00ObligatoriskV16
0003StudiebesökU G#0.50ObligatoriskV16

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.