KURSPLAN

Inre och yttre miljö 7,5 Högskolepoäng

Indoor and Outdoor Environment
Grundnivå, Q0056B
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2017-02-13

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2018-06-08

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Miljöteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Miljövård och miljöskydd

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Q0024B Mineralteknik I och Q0026B Bergteknik I eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska den studerande 

• i skriven och talad form kunna förmedla miljötekniska kunskaper rörande berg-, mineral-, och markbyggnadstekniska anläggningar.
• kunna genomföra en miljökonsekvensanalys och arbetsmiljöanalys av ett anläggningtekniskt projekt och jämföra alternativ med eller utan användning av återvunna material.
• kunna föreslå lämpliga åtgärder för att motverka oönskade konsekvenser för miljö- och arbetsmiljö.
• kunna tillämpa grunderna i systematiskt arbetsmiljöarbete.


Kursinnehåll

Kursens innehåll indelas i grundläggande miljökunskap, avfallshantering och arbetsmiljö. I grundläggande miljökunskap fokuseras på miljöpåverkan genom omsättning av material och energiresurser och hur det kan behandlas i miljökonsekvensanalyser I avfallshantering ingår allmän introduktion till avfallsbildning och hantering av avfall, avfallskarakterisering och nyttjande av avfall i anläggande. I arbetsmiljöavsnittet ingår grundläggande arbetsmiljökunskap, systematiskt arbetsmiljöarbete samt metoder för att undersöka och arbeta med arbetsmiljöfrågor. De nämnda inläsningsavsnitten med övningsuppgifter skall ge stöd till projektarbeten där miljö- och arbetsmiljökonsekvenser och jämförelser av lösningar med eller utan nyttjande av återvunna restprodukter ingår.


Genomförande
Kursens teoriavsnitt genomförs så att studenterna läser in och formulerar frågor och svar till varje avsnitt, sedan diskuteras avsnittet och frågorna med läraren. Grupparbeten utförs i diskreta steg som avrapporteras och bedöms var för sig, litteratursökning och inläsning av litteratur.

Examination
Examination sker genom inlämningsuppgifter, skriftliga och muntliga redovisningar av grupparbeten samt genom en skriftlig tentamen. Deltagande och aktivitet i diskussionerna ingår i examinationen. Betygssättning sker efter samlad bedömning av alla undervisningsmoment.

Övergångsbestämmelser
För studenter antagna HT16 ska moment 0001 och 0002 ersättas av moment 0003, 0004 och 0005.

Examinator
Anders Lagerkvist

Övergångsbestämmelser
Kursen Q0056B motsvarar kursen Q0033B

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ammenberg och Hjelm, 2017, Miljöteknik, Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-092275-1.

Jakobsson, R., Aronsson, G., Eriksson, K. (2010) Bättre arbetsmiljö. 6 uppl. Stockholm: Prevent. (259 s). ISBN 978-91-7365-102-8

Ovanstående kompletteras med vetenskapliga artiklar som söks inom projekten och kompendiematerial och föreläsningsmaterial som delas ut.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0003Skriftlig tentamen2.5TG G U 3 4 5
0004Inlämningsuppgifter1.0TG U G#
0005Grupparbete4.0TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.