KURSPLAN

Grundkurs i projekt- och industriell ekonomi 7,5 Högskolepoäng

Principles of project- and industrial business management
Grundnivå, R0005N
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-06-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Industriell ekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Industriell ekonomi och organisation
Ingår i huvudområde
Industriell ekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs kunna redogöra för olika styrmedel inom ekonomistyrning och även visa på tillämpningar i olika verksamheter. I detta ingår att:
- tillämpa produktkalkyleringsverktygen i ett antal olika situationer
- förstå begrepp och definitioner samt utföra budgetarbete i ett företag/organisation
- förstå och tillämpa ett antal metoder för investeringsbedömning

Kursinnehåll
Kursen bygger på två till varandra relaterade moment:

Att förstå betydelsen av att som ingenjör kunna genomföra ekonomiska beräkningar och analyser. I de olika momenten behandlas resultatplanering, produktkalkylering, investeringsbedömning, budgetering samt prestationsmätning mm.

Att leda projekt och att leda företag - vad är nyckeln till framgång? Betydelsen av mål, resurser och tid samt hur vi kan planera och relatera dessa till varandra ur ett affärsmässigt perspektiv.

Genomförande
Kursen genomförs via föreläsningar där också tillämpningar av ekonomistyrningsmodeller presenteras och diskuteras varefter övningslektioner genomförs. Studenterna arbetar under kursens gång självständigt och i grupp med kurslitteraturen där de får arbeta med såväl teoretiska som praktiska ekonomistyrningsfrågor. Avslutningsvis diskuteras och behandlas projektarbetet inom ekonomistyrning på ett obligatoriskt seminarium i slutet av kursen.

En projektuppgift löper genom hela kursen där studenten lär sig hur man arbetar i projekt. Studenten skall under kursen gång genomföra ett projektarbete i grupp och med ett antal uppgifter som de löser. Projektarbetet har en tydlig näringslivskoppling då de skall undersöka och studera hur och på vilket sätt ett specifikt versamt företag använder sig av styrmedel i sin vardag. Som ett led i kontakterna med ett företag rekommenderas studenterna till att ta kontakt med företaget i fråga för att i möjligaste mån erbjudas ett studiebesök hos dem.

Examination
Examination på kursen inom den del som avser ekonomistyrning sker genom en individuell skriftlig tentamen. Den kommer att helt fokusera på dels teoriförståelse inom ekonomistyrning samt även att examinera studentens färdigheter i tillämpningar av ett urval av de styrmedel som behandlas i kursen.

Examination inom projektdelen i kursen sker genom en obligatorisk projektuppgift som examineras skriftligt samt även via ett avslutande projektseminarium. Bedömningen av det arbetet kommer att ta fasta på faktorer som exv. ämnesbehandling, ambitionsnivå, kunskapsinnehåll, självständighet, originalitet samt språklig behandling. Vid detta seminarium är obligatorisk närvaro ett krav.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.
Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med R0009N eller annan kurs med liknande innehåll.
Kursen ges på Grundnivå. För att fördjupa sig ytterligare inom detta ämne rekommenderas studenterna att läsa Företagsanalys R0007N eller/samt Ekonomistyrning R0001N.

Övergångsbestämmelser
Kursen R0005N motsvarar kursen IEF150

Examinator
Hans Lundberg

Övergångsbestämmelser
Kursen R0005N motsvarar kursen IEF150

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Den nya ekonomistyrningen bok med e-labb. Liber förlag. Christian Ax, Christer Johansson, Håkan Kullvén Upplaga 5. ISBN 9789147110957. Den nya ekonomistyrningen Övningsbok med lösningar. Liber förlag. Christian Ax, Christer Johansson, Håkan Kullvén Upplaga 5. ISBN 9789147110964.
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen6.0TG G U 3 4 5
0002Inlämningsuppgift1.5TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.