Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Arktisk vinterskola 3 högskolepoäng

Arctic Winter School
Grundnivå, R0007E
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Rymdteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Rymdteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt minst 7,5 hp universitetsstudier


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Kunskap och förståelse
Studenten ska förvärva kunskap om jordens polaratmosfär, optiska fenomen, snö och is i olika perspektiv, klimatförändringar och dess betydelse för den arktiska regionen. Studenten ska kunna förklara polära atmosfäriska fenomen och processer, kvalitativt och kvantitativt utvärdera dem, samt bestämma deras betydelse ur ett holistiskt perspektiv.

Kompetens och färdigheter
Studenten ska visa förmåga att kritiskt och självständigt formulera problem samt utföra beräkningar för de fysiska processerna inom angiven tidsram. Det görs via problemlösning och arbete under de interaktiva sessionerna. Studenten ska kunna motivera, planera och utföra vetenskapliga experiment under det praktiska arbetet. Studenten ska kunna kritiskt välja och utvärdera relevant vetenskaplig och teknisk information inom ämnet via litteraturundersökning. Presentationskunskaper för internationella vetenskapliga evenemang tränas via minikonferens. Studenten ska visa sociala färdigheter och kunna arbeta effektivt i grupp under de interaktiva sessionerna och praktiska momenten.

Bedömning och tillvägagångssätt
Studenten ska ha insikt om polaratmosfärens betydelse för hållbar utveckling. Detta sker genom utvärdering av relevanta tekniska och etiska aspekter med fokus på hållbar utveckling och de svenska nationella/EU -jämställdhetsmålen.

 Arbetet under de interaktiva sessionerna ska hjälpa eleven att identifiera ytterligare kunskapsbehov och att ta ansvar för vilken kunskap som studenten behöver förvärva ytterligare. 


Kursinnehåll
 • Miljö och samhälle i det föränderliga Arktis. Arctic Five-samarbetet.
 • Polaratmosfären och dess betydelse för sol-terrestra interaktioner, rymdväder.
 • Aurorafysik och observationer.
 • Optiska fenomen i polarområdena.
 • Snö och is i olika perspektiv.
 • Arktiska klimatsystem och klimatförändringar.
 • Nanosatelliter, raketer och ballonger för polarforskning.
 • Överlevnad i kall miljö. 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Kursen innehåller undervisnings- och inlärningsaktiviteter som ger korrekt tolkning av de fysiska fenomenen samt utbildning i experimentella tekniker, rapportskrivning, muntlig presentation, teamwork

 • Föredrag.
 • Studiebesök på SSC-Esrange Space Center, besök på Avdelningen för rymdteknik vid Luleå tekniska universitet och Institutet för rymdfysik (IRF), LKAB järnmalmsgruva, Abisko forskningsstation.
 • Projekt och interaktiva sessioner.
 • Praktik inklusive fältobservationer och övningar, dataanalys och praktiska övningar.
 • Överlevnadsövningar i Abisko.

Engelska är huvudspråk, inkluderande delar på franska, tyska, polska, svenska. 


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Vinterskolan bedöms genom uppgifter, praktiskt arbete och projektarbete. För att klara kursen krävs att alla obligatoriska uppgifter genomförs tillfredsställande med betyget "godkänt". Slutbetyget för kursen återspeglar resultaten från alla obligatoriska uppgifter och ges efter att alla obligatoriska uppgifter har godkänts. Betygsskalan för kursen är 3, 4, 5.


Examinator
Victoria Barabash

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Material tillhanda hålls.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgifterG U 3 4 53.00ObligatoriskV22

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-10-19

Reviderad