Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Ingenjörsvetenskap och rymdteknik 7,5 högskolepoäng

Engineering science and space technology
Grundnivå, R0007R
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Rymdteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Rymdteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9). Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat


Efter genomgången kurs ska du :
1 K unskap och förståelse
1.1 Förstå området rymdteknik och hur det relaterar till andra ingenjörsdiscipliner och ingenjörsvetenskapen i allmänhet.
1.2 Förstå hur organisera, planera och genomföra sina egna studier på både kort och lång sikt för en framgångsrik karriär inom ämnesområdet rymdteknik. 

2.     Färdighet och förmåga
2.1 Kunna lösa enklare tekniska problem med typiska ingenjörsverktyg. 
2.2 Kunna skriva tekniska rapporter enligt givna instruktioner. 
2.3 Kunna planera, genomföra och presentera slutresultat i enklare teknikprojekt. 
2.4 Känna till rymdforskningen vid LTU och rymdverksamheten vid Rymdcampus i Kiruna, och i Kiruna överlag.

3.    Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 Visa sin förmåga i ingenjörsmässigt tänkande.
3.2 Visa insikt i vilka förenklingar och antaganden som kan göras vid analyser och modellering av enklare fysikaliska problem genom programmering.
3.3 Visa insikt i nationella- och internationella forskningsfrågor. 


Kursinnehåll

Rymdteknik som ämne; historik, deras roll i dagens tekniksamhälle nationellt som internationellt. Arbetsliv, arbetsmarknad, jämställdhet. Ingenjörsvetenskap. Ingenjörens roll inom forskning och företag; problemlösning, ingenjörsverktyg. Projektarbete. Forskningsinformation/träff med forskagrupper vid Institutionen för system- och rymdteknik (SRT). Träff med rymdindustrin.  


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Kursen genomförs i form av föreläsningar, laborationer, och besök på företag och institutioner inom LTU.  


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Inom parentes står vilka av målen som examineras. Kursen examineras med muntlig presentation (2.3), projekt examineras m ed skriftlig rapport och muntlig presentation (2.2, 2.3, 3.1, 3.2), och skriftlig tentamen (2.1).Samtliga ingående examinationsmoment ska vara avklarade för slutbetyg på kursen.  


Övrigt
Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med M0009T, D0015E eller F0051T.

Examinator
Lars-Göran Westerberg

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
”Introduktion till Matlab (kompendium)” av Erik Olsson & Lars-Göran Westerberg. Kompendiet finns på lärplattformen.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002Muntlig presentationU G#1.50ObligatoriskH13
0004ProjektuppgiftU G#3.00ObligatoriskH13
0005Skriftlig tentamenG U 3 4 53.00ObligatoriskH14

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2013-02-15

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-02-16