Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Modeller för intern styrning 7,5 högskolepoäng

Models for Management Control
Grundnivå, R0009N
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Företagsekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi
Ingår i huvudområde
Företagsekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 3b eller 3c, Matematik C.


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
  • beskriva och förklara grundläggande begrepp inom ekonomistyrningen så som resultatplanering, produktkalkylering, investeringskalkylering, budgetering och finansiell samt icke-finansiell prestationsmätning
  • tillämpa ekonomistyrningsmodeller samt kunna förklara när de är lämpliga att använda och förklara modellernas effekter

Kursinnehåll
Kursen innefattar formella styrmedel, det vill säga grundläggande begrepp, modeller och samband som kan användas främst för finansiell styrning av verksamheter. Kursen behandlar ett flertal formella styrmedel av traditionell karaktär som resultatplanering, produktkalkylering, investeringskalkylering, budgetering och finansiell prestationsmätning. Formella styrmedel kan användas för att beräkna priser, kostnader och resultat för varor och tjänster, att säkerställa att företagets likviditet och resultat uppnås, att mäta lönsamhet för organisatoriska enheter, att påverka människors beteenden i företaget samt att rapportera om utfallet av verksamheten. Ekonomistyrningens uppgift är även att beakta miljömässiga aspekter för att kunna bidra till en hållbar utveckling. Studenterna ska också använda kalkylprogram för att upprätta och beräkna produkters och investeringars lönsamhet.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, gruppövningar och seminarier.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen samt en skriftlig inlämningsuppgift.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med R0005N eller annan kurs med liknande innehåll.

Övergångsbestämmelser
Kursen R0009N motsvarar kursen IEF337.

Examinator
Bo Karlsson

Övergångsbestämmelser
Kursen R0009N motsvarar kursen IEF337

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ax, Johansson, Kullvén. Den nya Ekonomistyrningen. Faktabok (senaste upplagan) Liber Ekonomi.
Ax, Kullvén. Den nya Ekonomistyrningen. Övningsbok med lösningar (senaste upplagan) Liber Ekonomi.
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003Skriftlig tentamenU G VG *7.50ObligatoriskH13

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-08-23