Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Fastighetsvärdering 7,5 högskolepoäng

Real Estate Valuation
Grundnivå, R0018N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Företagsekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt kunskaper motsvarande kurserna Inledande extern redovisning (R0008N) 7,5 hp, Modeller för intern styrning (R0009N) 7,5 hp och Marknadsföring, grundkurs (M0015N) 7,5 hp.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter att ha gått kursen ska kursdeltagarna ha god förmåga att:
- förklara de olika teoretiska ramarna kring fastighetsvärdering.
- att kunna beskriva och förklara de vanligaste värderingsbegreppen, metoderna och situationerna vid fastighetsvärdering.
- praktiskt kunna tillämpa de vanligaste värderingsteorierna och värderingsmetoderna genom att utföra och formulera värderingar av småhus och bostadsrätter.
- beskriva fastighetsmarknaden och dess funktion för att kunna bedöma den framtida prisutvecklingen.
- reflektera kring etiska och moraliska dilemman vid fastighetsvärdering.
- kunna beskriva och förklara fastighetstaxeringsprinciper och analysera hur dessa påverkar fastighetsvärden.

Kursinnehåll
Kursen har följande innehåll:
- Grundläggande teori i fastighetsvärdering.
- Värderingsbegrepp; Marknadsvärde och tekniskt nuvärde
- Värderingssituationer, överlåtelser och innehavarsituation
- Värderingsmetoder; ortpris-, inntäkts/kostnads- och produktionskostnadsmetoder
- Fastighetsmarknaden med marknadsanalys
- Etik och ansvar vid fastighetsvärdering
- Värdering vid fastighetstaxering

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisning ges i form av föreläsningar, övningar och studiebesök

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examination sker genom skriftlig tentamen samt genom medverkan i övningar och PM-arbeten. I kursen examineras studentens förmåga att:
- förklara ramarna kring fastighetsvärdering.
- kunna beskriva och förklara de vanligaste värderingsbegreppen, metoderna och situationerna vid fastighetsvärdering.
- praktiskt kunna tillämpa de vanligaste värderingsteorierna och värderingsmetoderna genom att utföra och formulera värderingar av småhus och bostadsrätter.
- beskriva fastighetsmarknaden och dess funktion för att kunna bedöma den framtida prisutvecklingen.
- reflektera kring etiska och moraliska dilemman vid fastighetsvärdering.
- kunna beskriva och förklara fastighetstaxeringsprinciper och analysera hur dessa påverkar fastighetsvärden.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.


Examinator
Kent Nilsson

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Fastighetsvärdering: Grundläggande teori och praktisk värdering, Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, senaste upplagan.
Lind, H. & Lundström, S. Bostäder på marknadens villkor. SNS förlag senaste upplagan. (ISBN13: 9789186203474)

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenU G VG *6.00ObligatoriskH10
0002InlämningsuppgiftU G#1.50ObligatoriskH10

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Prefekten Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2010-02-19

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-06-16