Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Koncernredovisning 7,5 högskolepoäng

Group accounting
Grundnivå, R0020N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Företagsekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi
Ingår i huvudområde
Företagsekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt minst 60 hp avklarade kurser med minst godkänt resultat inom ämnet företagsekonomi, varav följande kurser måste ingå: Ledning och organisation av affärsverksamhet (O0017N) 7,5 hp, Marknadsföring, grundkurs (M0015N) 7,5 hp, Inledande extern redovisning (R0008N) 7,5 hp, Modeller för intern styrning (R0009N) 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper. Kurserna Externredovisning och internationell reglering (R0025N) 7,5 hp och Företagsanalys (R0007N) 7,5 hp/ Finansiell analys och värdering (R0027N) 7,5 hp är inget krav men de rekommenderas.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
  • upprätta en koncernredovisning enligt gällande svensk lagstiftning och normbildning
  • identifiera och analysera de värderingsproblem som kan uppstå vid koncernredovisning.
  • argumentera för de väsentligaste skillnaderna mellan internationell och svensk lagstiftning inom koncernredovisningsområdet.
  • analysera hur olika teoribildningar påverkar koncernredovisningens utformning och framställning

Kursinnehåll
Kursen inleds med att definiera koncernspecifika begrepp. Vidare behandlas tekniker för att redovisa goodwill, uppskjutna skatter, obeskattade reserver, minoritetsintresse, koncerninterna transaktioner, intresseföretag samt utländska dotterbolag. Dessa kopplas samman med gällande lagar, rekommendationer, normer och praxis som gäller vid upprättande av koncernredovisning. Därefter presenteras de värderingsproblem som uppkommer vid upprättande av koncernredovisning och olika elimineringstekniker behandlas. De väsentliga skillnaderna mellan IFRS och svensk lagstiftning gås igenom samt centrala teoribildningar inom koncernredovisning behandlas.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och seminarier. På föreläsningarna ges en teoretisk genomgång av tekniker vid upprättande och framställning av koncernredovisning. Under lektionstillfällena övar studenterna på att redovisa olika händelser i en koncern. I kursen ingår också en eller flera seminarieuppgifter där studenterna arbetar gruppvis. Uppgifterna examineras genom seminarier och tentamen.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Obligatorisk uppgift och tentamen. Den obligatoriska uppgiften examineras såväl skriftligt som muntligt via seminarier, vilket förutsätter närvaro vid seminarietillfällena. På kursen ges något av betygen väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETKS utbildningsadministration, eduetks@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.
Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med R7004N eller annan kurs med liknande innehåll.

Kursen R0025N Externredovisning och internationell reglering är inget krav men den rekommenderas.

Examinator
Monika Kurkkio

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3
Carlsson, J. och Sandell, N. Koncernredovisning (senaste upplagan), Liber.
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenU G VG *6.00ObligatoriskH13
0002InlämningsuppgifterU G#1.50ObligatoriskH13

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2013-02-18

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17