KURSPLAN

Berättande i olika medier, radio 15 Högskolepoäng

Narration in different media, radio
Grundnivå, R0025F
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 2 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-02-13

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-08-16

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Medieproduktion
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion
Ingår i huvudområde
Medie- och kommunikationsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6). Eller: Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Syftet med kursen är att studenten skapar en övergripande bild av berättandet som kunskapsområde både historiskt och i dagens föränderliga medielandskap. Den utgör också en utveckling inom professionsområdet radiojournalistik genom färdighetsträning i radiomediets publikationstekniker.  

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • förklara teoretiska och metodologiska modeller för det journalistiska berättandet utifrån kurslitteratur och föreläsningar
 • beskriva och tolka medierade berättelser med hjälp av teoretiska modeller
 • värdera och reflektera kring berättandet i olika medier
 • genomföra redaktionellt arbete utifrån metoder och modeller för journalistiskt berättande i radiomediet
 • visa förmåga att publicera radio mot en given publik
 • kommunicera muntligt och skriftligt med given publik
 • använda tekniker för inspelning, redigering och utsändning inom radiomediet
 • använda journalistiska metoder för insamling och bearbetning
 • visa förmåga att ge och ta emot respons på gjorda inspelningar och utsändningar
 • beskriva och ge exempel på modeller och teorier om berättandet inom radiomediet
 • beskriva och problematisera upphovsrätt utifrån konkreta exempel.

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande kunskapsområden:

 • teorier och metoder om berättandet i ljud, bild och text: narratologi, dramaturgi, semiotik, retorik
 • analysmetoder för linjära och icke-linjära berättelser i olika medier
 • journalistiskt berättande inom radiomediet
 • redaktionellt arbete
 • inspelningstekniker, redigering och utsändningsteknik
 • regelverk kring medierade berättelser med fokus på upphovsrätt
 • respons och textsamtal.

Genomförande
Kursen genomförs i form av föreläsningar, lektioner och egna studier utifrån kurslitteratur, seminarier, inlämningsuppgifter och inriktningsspecifikt produktionsarbete.

Examination
Kursen examineras muntligt och skriftligt genom seminarier, tentamen, inlämningsuppgifter, produktionsarbete individuellt och i grupp.

Övrigt
För VG som slutbetyg i kurs krävs VG i momentet Hemtentamen.

Examinator
Tommy Lundström

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ekström, Mats (2008). Mediernas språk. Stockholm: Liber
Hultén, Britt (2007). Journalistikanalys: en introduktion. Lund: Studentlitteratur. E-bok
Häger, Björn (2014). Reporter. En grundbok i journalistik. Lund: Studentlitteratur. Valda delar.
Justitiedepartementet (u.å): Upphovsrätt. Information om rättsreglerna. Från http://www.hh.se/download/18.70cf2e49129168da015800084648/1341267381403/upphovsratt.pdf
Jägerskogh, Arild (1998) Massmedieljudets villkor. (Trycks på institutionen)
Kronmarker, Marie (2017): Feedback i praktiken. Stockholm: Morfem/Fojo.
Nikolajeva. Maria (2017): Barnbokens byggklossar. Lund: Studentlitteratur.
Pressens samarbetsnämnd (2015): Spelregler för Press, TV och radio.
Zetterberg, Lennart (2002) Ljudinspelningens ABC. (Trycks på institutionen)

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0004Inlämningsuppgifter7.0TG U G#
0005Kursuppgifter5.0TG U G#
0006Hemtentamen3.0TG U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.