Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Externredovisning och internationell reglering 7,5 högskolepoäng

Financial accounting and international regulation
Grundnivå, R0025N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Företagsekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi
Ingår i huvudområde
Företagsekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt minst 30 hp avklarade kurser med minst godkänt resultat inom ämnet företagsekonomi, varav följande kurser måste ingå; Marknadsföring, grundkurs, (M0015N) 7,5 hp, Ledning och organisation av affärsverksamhet (O0017N) 7,5 hp, Inledande extern redovisning (R0008N) 7,5 hp, Modeller för intern styrning (R0009N) 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
  • förklara bakgrunden och framväxten av harmoniserade redovisningsnormer
  • beskriva och förklara den teoretiska föreställningsramen och dess kvalitativa egenskaper, som ligger till grund för redovisningens utformning och användning.
  • tolka och tillämpa internationella finansiella redovisningsstandarder (IFRS) för att göra bedömningar av komplexa värderings- och periodiseringsfrågor.
  • begreppsligt strukturera, analysera och hantera redovisningsproblem mot bakgrund av IFRS

Kursinnehåll
Kursen är en fördjupningskurs inom externredovisning, vilket innebär att kursen förutsätter grundläggande kunskaper i externredovisning. Fokus i kursen är att utveckla en förståelse för de konceptuella och teoretiska resonemang som påverkar upprättandet av finansiella rapporter. Den teoretiska ramen innefattar bl.a. kvalitativa egenskaper, mått och principer hos redovisningen. Även kontextens betydelse vid redovisning lyfts fram i denna kurs genom att betona framväxten och utmaningarna vid harmoniserade redovisningsregler. Olika typer av värderings- och periodiseringsfrågor lyfts fram vid tolkning och tillämning av IFRS samt dilemman och utmaningar med regelverk.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar och lektioner. Föreläsningarna ger studenterna en inblick i de teoretiska och konceptuella förutsättningarna för redovisning och hur redovisningen framställs. Vid lektionstillfällena får studenterna lösa olika typer av redovisningsproblem antingen enskilt eller i grupp. Vissa av lektionstillfällena kan vara av laborativ karaktär där studenterna arbetar med ett datorbaserat redovisningsprogram för att lösa och redovisa olika typer av redovisningsproblem.
Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examinationen sker via en skriftlig individuell tentamen. På kursen ges något av betygen väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.
Kursen riktar sig främst till studenter som valt inriktningen Redovisning och styrning.
Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med R0024N eller annan kurs med liknande innehåll.

Examinator
Monika Kurkkio

Övergångsbestämmelser
Kursen R0025N motsvarar kursen R0024N

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Smith, D., Brännström, D. och Jansson, A., Redovisningens språk, senaste upplagan, Studentlitteratur.
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenU G VG *7.50ObligatoriskH17

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17