KURSPLAN

Reglerteknik 7,5 högskolepoäng

Automatic Control
Avancerad nivå, R7003E
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för systemteknik 2007-02-28

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2019-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Reglerteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Automatiseringsteknik
Ingår i huvudområde
Underhållsteknik, Datateknik

Behörighet

Grundläggande kunskaper inom reglerteknik. Begrepp såsom överföringsfunktioner, Bodediagram, poler och nollställen, impulssvar och stegsvar, återkoppling och PID-regulatorn bör vara kända. Goda kunskaper om Laplacetransformen och vana med Matlab förutsätts också. Dessa förkunskaper motsvarar kursen R0002E eller R0003E. Alternativt: Alternativ till godkända kurser kan vara motsvarande kunskap erhållen genom arbete inom processindustri eller elektronikbranschen.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Syftet med kursen är att studenten skall tillägna sig fördjupade kunskaper om återkopplade system, deras design och hur de används i reglertekniska  tillämpningar. 

Studenten skall kunna:
  • visa bred kunskap om reglertekniska metoder och terminologi.
  • visa brett kunnande om matematiska metoder för att analysera dynamiska system
  • använda vanliga metoder för att dimensionera och analysera regulatorer.
  • visa förmåga att i grupp dimensionera, simulera, analysera, utvärdera och implementera regulatorer för en verklig process samt att både muntligt och i skrift redogöra för detta arbete
  • visa förmåga att identifiera enkla regulatorers begränsningar och behovet av mer avancerade metoder.
  • visa insikt i hur använding av reglerteknik kan bidra till hållbar utveckling genom minskad resursförbrukning.

Kursinnehåll
Reglerteknik är läran om styrning av processer. Ett typiskt exempel är farthållaren i en bil (bilen är i detta fall \"processen\" ) som genom att variera gaspådraget (\"insignalen\") ser till att hålla hastigheten (\"utsignalen\") konstant trots uppförsbackar och motvind (\"störningar\"). Andra vanliga exempel finns bland annat inom processindustri, där det kan gälla att styra tryck och temperaturer och inom kommunikationsteknik där man vill styra dataöverföringshastigheter och sändareffekter. Reglerteknisk teori är dock inte begränsad till tekniska processer utan kan även tillämpas inom t.ex. ekonomi och medicin. Allmänt kan man säga att reglerteknik används för att upprätthålla jämn kvalitet samtidigt som förbrukningen av resurser såsom energi och råvaror minimeras. Denna kurs är vår standardkurs i reglerteknik, och täcker de vanligaste klassiska metoderna för analys och syntes av återkopplade reglersystem för ett brett spektrum av tekniska processer. Kursen ger ingående kunskaper i ämnet, tillräckliga för icke-specialister i reglerteknik och för den som vill fortsätta studierna i ämnet är kursen en nödvändig bas att bygga vidare på.

Kursen fokuserar på tre huvudteman:
  • System på tillståndsform: linjärisering och transformering från kontinuerlig tid till diskret tid
  • Reglering baserad på tillståndsåterkoppling för linjära, tidsinvarianta, tidskontinuerliga system
  • Reglering av tidsdiskreta system
För att befästa de teoretiska kunskaper som erhålls under kursens gång görs laborationer på en experimentuppställning, exempelvis en modell av en traverskran eller en mini-Segway.

Genomförande
Undervisningen genomförs delvis i form av flipped classroom med problemseminarier men också i form av traditionella föreläsningar. De erhållna kunskaperna tillämpas direkt i laborationer och projektuppgifter på en experimentuppställning i form av en mini-Segway som kommer att vara tillgänglig för studenterna under kursen. Detta arbetet utförs i grupper om högst tre studenter och redovisas med skriftliga rapporter och en slutlig demonstration.

Examination

Skriftlig tentamen med differentierade sifferbetyg samt godkända laborationer och projektuppgifter.
Studenter med funktionsnedsättning kan göra individuella överenskommelser med läraren om hur tentamen, laborationer och projekt ska utföras.


Övrigt
Kursen hade förut kurskoden SMR057, men bytte kurskod i samband med nivåändring. Kursen kan därför inte kombineras med SMR057.

Övergångsbestämmelser
Hållbar utveckling har implementerats i denna kurs fr  o m höstterminen 2010.

Examinator
Khalid Atta

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Franklin, G. F, et al: Feedback control of dynamic systems. Pearson Prentice Hall

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 54.50ObligatoriskH07
0002LaborationU G#3.00ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.