KURSPLAN

Strategisk ekonomistyrning 7,5 högskolepoäng

Strategic Management Control
Avancerad nivå, R7003N
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-02-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Företagsekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi
Ingår i huvudområde
Företagsekonomi

Behörighet

Tillämpa och integrera företagsekonomiska ämnets olika områden i enlighet med målen i integrationskursen, O0008N, Integrationskurs Företagsekonomi samt kunskaper motsvarande målen för kurserna R0020N Koncernredovisning och R0016N Redovisning och styrning/ R0001N Ekonomistyrning eller annan fördjupningskurs inom redovisning och styrning enligt överenskommelse med examinator.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenterna ska efter avslutad kurs kunna
  • reflektera över och angripa ostrukturerade ekonomistyrningsproblem med stöd av olika teoretiska referensramar
  • teoretisera, reflektera över och analysera ekonomistyrningens samband med strategi och organisation
  • utforma en integrerad uppsättning styrmodeller som stödjer varandra och gemensamt utgör en ändamålsenlig styrmix
  • reflektera över och ta hänsyn till olika beteendeaspekter som kan uppstå i samband med strategisk ekonomistyrning
  • kritiskt granska teorier och modeller för strategisk ekonomistyrning

Kursinnehåll
Kursen behandlar traditionella och moderna teorier och modeller för strategisk ekonomistyrning ur olika teoretiska perspektiv. Kursen behandlar strategisk ekonomistyrning på olika analysnivåer och dess samspel med organisationers, gruppers och individers beteende.

Genomförande
Undervisningen består företrädesvis av föreläsningar och seminarier. Föreläsningarna behandlar särskilt centrala delar av det teoretiska innehållet. Förståelsen av kursens teoretiska innehåll utvecklas och fördjupas med stöd av gruppuppgifter där lärarna fungerar som handledare. Gruppuppgifterna inrymmer sammanfattningar av delar av kurslitteraturen och ett praktikfall. Kursen kan också innehålla studiebesök hos ett företag

Examination
Kursen examineras genom seminarier där gruppuppgifterna behandlas samt genom en enskild salstentamen vid kursens slut. Gruppuppgifterna examineras skriftligt och muntligt vilket förutsätter närvaro vid seminarietillfällena.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti. Avancerad nivå.

Examinator
Anders Hersinger

Övergångsbestämmelser
Kursen R7003N motsvarar kursen IEF335

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Macintosh, N. B. Quattrone, P. (2010) Management Accounting and Control Systems: An Organizational and Sociological Approach, Chichester: John Wiley & Sons (senaste upplagan).
Vetenskapliga artiklar (fastställs vid kursstart)
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002Skriftlig tentamenU G VG *6.00ObligatoriskH15
0003SeminarierU G#1.50ObligatoriskH15

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.