Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Bildbehandling med rymdtillämpningar 7,5 högskolepoäng

Image Processing with Space Applications
Avancerad nivå, R7011R
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Rymd- och atmosfärsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Rymdteknik
Ingår i huvudområde
Rymdteknik

Behörighet

120 hp i avklarade kurser i ämnet teknik och/eller fysik, samt linjär algebra (M0048M Linjär algebra och intergralkalkyl), fouriertransformer (M0018M Linjär analys), programmering (D0009E Introduktion till programmering), grundläggande optik (F0005T Fysik 2). Kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig breda kunskaper inom området bildbehandling för rymdtillämpningar, samt djupa kunskaper inom en del av det området. Kursen omfattar bildbehandlingsmetoder från radiometrisk och geometrisk korrigering till mer avacerad filtrering och rekonstruktion.

 

Efter godkänd kurs förväntas studenten kunna:

 

1.med brett kunnande inom området rymdteknik redogöra för hur bildformeringssystemet och användningsområdet påverkar kraven på digital efterbearbetning av bilder inom rymdtillämpningar såsom norrskensforskning, astronomi och miljöobservationer från rymden. Detta visas genom förmåga att bedöma vilka korrigeringar som behövs för givna bildalstrande system och tillämpningar inom rymdteknikområdet.

 

2.tillämpa kunskaper i matematik och naturvetenskap för att kvalitativt och kvantitativt analysera vanliga metoder för digital bildbahandling inom rymdtillämpningar, samt för att kunna beskriva bilder, system och operationer i olika domäner. Detta visas genom att jämföra resultatet av olika metoder: beräkningar av restfel, bedömningar av signal/brusförhållande, visuella artefakter, samt för linjära system även beräkningar som inbegriper bilder, system och operationer i såväl spatial som frekvensdomänen. 

 

3. modellera och simulera systemeffekter med hjälp av lämplig programvara (tex MATLAB), samt implementera  metoder för bildkorrigering även när all information om systemeffekten ej är känd.

Detta visas genom inlämningsuppgifter där studenten väljer och implementerar bildförbättringsmetoder för bilder med olika typer av systempåverkan.

    


Kursinnehåll

Under kursen behandlas:

 

Exempel på bildgenererande system inom rymdtillämpningar såsom miljöobservationer från rymden, norrskensforskning, astronomi

Radiometrisk och geometrisk korrigering

Bildbearbetning: Kontrastförbättring, filtrering, färgkompositer, principal komponenter

Bildrestaurering, avfaltning.

Digital klassning

Bildkomprimering

Bildbehandling i spatial- respektive frekvensdomän

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Undervisningen utgörs av en kombination av lärarledda lektioner och inlämningsuppgifter samt enskilda datorövningar. Studenten skall lämna skriftlig rapport på inlämningsuppgifter. Metoderna presenterade i kursen implementeras i lämplig programvara (MATLAB). Inlämningsuppgifter och datorövningarna ger studenten möjlighet att på egen hand prova de metoder för bildbehandling som genomgåtts, att bli bekant med den använda programvaran, samt ger studenten träning i att analysera och jämföra resultat av olika tekniker som behandlas i kursen. Förutom schemalagd undervisning förväntas studenten, under kursens gång, läsa in anvisade delar av kurslitteraturen, samt studera och analysera vetenskapliga artiklar inom ämnesområdet, samt göra de övningsuppgifter som hör till kursavsnitten. 


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Kursen examineras genom genom en skriftlig individuell tentamen samt skriftliga inlämningsuppgifter.

Lärandemålen 1-2 examineras genom tentamen samt genom inlämningsuppgifter. Lärandemål 3 examineras genom inlämningsuppgifter.

Samtliga ingående examinationsmoment ska vara avklarade för slutbetyg på kursen. Några av inlämningsuppgifterna ger bonuspoäng på den skriftliga tentamen som följer kursen samt de följande två omtentamina . 
 
Komplettering tillåts inom 3 veckor efter Tentamenstillfälle genom skriftlig hemuppgift. Komplettering är möjligt om alla moment och inlämningsuppgifter har skickats in och blivit godkänd och kompletteringen endast berör en delfråga på den skriftliga tentamen. 


Övrigt
Kurs på avancerad nivå

Examinator
Anita Enmark

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 1
Gonzales , R.C. & Woods, R. E. (2008) Digital Image Processing (3rd ed.) Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003InlämningsuppgiftU G#3.00ObligatoriskH21
0004Skriftlig tentamenG U 3 4 54.50ObligatoriskH21

Kursplanen fastställd
av Institutionen för rymdvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-02-16