Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete civilekonom, inriktning företagsekonomi, specialisering redovisning och styrning 30 högskolepoäng

Degree project in business and economics, business administration, specialisation accounting and control, Master
Avancerad nivå, R7012N
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1E
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Företagsekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi

Behörighet

För tillträde till kursen gäller att studenten har uppnått minst 135 högskolepoäng av de för civilekonomexamen, specialisering redovisning och styrning, obligatoriska kurserna i årskurs 1 - 3. Följande kurser ska däri ingå och vara helt avklarade med minst godkänt resultat: Inledande extern redovisning (R0008N) 7,5 hp, Modeller för intern styrning (R0009N) 7,5 hp, Redovisning och styrning (R0016N) 7,5 hp och Koncernredovisning (R0020N) 7,5 hp, Vetenskapsteori, metod och etik (G0012N) 15 hp, eller motsvarande kurser.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenten skall öva, utveckla och visa färdigheter i att på ett korrekt sätt tillämpa teori och metod för att lösa ostrukturerade problem med relevans för en yrkesverksamhet som företagsekonom inom området redovisning och styrning.

Detta innebär att studenten efter kursen ska kunna:
 
 • Formulera en relevant problemställning utifrån ett valt ämne inom ämnesområdet redovisning och styrning
 • Tillgodogöra sig vetenskapliga studier och bedöma dess relevans för den egna studien
 • Särskilja på /behandla olika teoribildningar inom ämnet på en avancerad nivå
 • Utföra ett tydligt motiverat och relevant val av teoretisk grund för det egna arbetet
 • Välja och motivera metod för studien med tydlig förståelse för valens inverkan på studiens resultat
 • Med tydlig koppling till vald teori och metod samla in information relevant för problemformuleringen
 • På ett relevant sätt skriftligt redovisa den insamlade informationen
 • Utifrån vald teori och metod på ett vetenskapligt korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning
 • Bedöma den vetenskapliga och praktiska relevansen av erhållna resultat
 • Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt
 • Muntligt kommunicera resultat såväl inomvetenskapligt som till individer utan specifika ämneskunskaper
 • Försvara sina resultat
 • Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt

Kursinnehåll
Examensarbetet är en uppsats som skrivs av en eller två studenter. Inom ramen för examensarbetet behandlas frågeställningar inom redovisning och styrning med ett vetenskapligt angreppssätt. Arbetet presenteras därefter skriftligt och muntligt. Varje student ska också kritiskt granska och opponera på ett annat examensarbete.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen ges i form av sammankomster, seminarier och individuell handledning. Kursen inleds med att studenten författar en kortare uppsatspromemoria (PM) där uppsatsens problemställning och syfte diskuteras. Detta PM ska sedan vidareutvecklas i en planeringsrapport. Både det första PM:et och planeringsrapporten diskuteras vid särskilt anordnade sammankomster. Var student ska sedan individuellt eller tillsammans med en annan student skriva en uppsats och där tillämpa relevanta vetenskapliga metoder. Handledning tillhandahålls inom en tidsrymd av två terminer efter att studenten första gången registrerats på kursen.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
I den skriftliga rapporten skall studenten visa förmåga att:
 • Logiskt och/eller med användande av referenser motivera den valda problemställning
 • Utifrån den valda problemställning söka, presentera och utföra motiverade val av teoretisk bas för den egna studien
 • Välja och motivera metod för studien med förståelse för valens inverkan på studiens resultat
 • Med koppling till vald teori och metod samla in information relevant för problemformuleringen
 • På ett relevant sätt skriftligt presentera den insamlade informationen
 • Utifrån vald teori och metod på ett korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning
 • Bedöma den vetenskapliga och praktiska relevansen av erhållna resultat
 • Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt

Vid den muntliga presentationen och oppositionen skall studenten visa förmåga att:
 • Muntligt kommunicera resultat såväl inomvetenskapligt som till individer utan specifika ämneskunskaper
 • Försvara sina resultat

Vid oppositionen på annat arbete skall student visa förmåga att: 
 • Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt och att kommunicera den utförda granskningen såväl muntligt som skriftligt

För godkänt på kursen krävs deltagande i obligatoriska sammankomster, seminarier samt registrering av arbetet enligt LTUs regler.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Handledare utses av utbildningsledare i samråd med examinator.

Examinator
Anders Hersinger

Övergångsbestämmelser
Kursen R7012N motsvarar kursen R7009N

Litteratur. Gäller från Vår 2014 Lp 3
Varierar beroende på arbetets karaktär och inriktning. Val av litteratur sker i samråd mellan handledare, examinator och deltagande studenter.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Start av examensarbeteU G#0.00ObligatoriskV14
0002Opponering av annat examensarbeteU G#0.00ObligatoriskV14
0003Muntlig presentationU G#0.00ObligatoriskV14
0004Godkänd rapportU G VG *30.00ObligatoriskV14Ja

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2013-06-17

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11