Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Projekt i rymdteknik 15 högskolepoäng

Project in Space Engineering
Avancerad nivå, R7013E
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G#
Ämne
Rymdteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Rymdteknik

Behörighet

Studenten skall ha avklarade kurser om minst 120 hp varav minst 15 hp inom rymdteknik eller rymd- och atmosfärsvetenskap.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter avslutad kurs kunna:
  • självständigt tillgodogöra sig nytt material på avancerad nivå
  • planera och genomföra utrednings- eller utvecklingsarbete
  • integrera och kombinera tidigare tillägnad kunskap inom området rymdteknik
  • tillämpa fördjupade kunskaper inom området i beräkningar, simuleringar eller konstruktionsuppgifter.

Kursinnehåll
Projektets innehåll specificeras i dialog mellan examinator och student utifrån studentens specifika förkunskaper. Arbetet innehåller moment där studenten integrerar samt kombinerar tidigare tillägnad kunskap i syfte att genomföra beräkningar, simuleringar, eller konstruktionsuppgifter inom rymdteknik. Projektet utförs ofta i anslutning till forskningsprojekt på någon avdelning vid Institutionen för system- och rymdteknik.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Studenten planerar och genomför självständigt ett utrednings- eller utvecklingsarbete med examinator som stöd.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examination av projektet sker via skriftlig rapport.

Övrigt
Studenten förbereder ansökan genom att ta kontakt med tilltänkt examinator samt därefter, i dialog med examinator, formulera ett projektförslag inom området rymdteknik. Av examinator och huvudansvarig utbildningsledare godkänd ansökan görs direkt till berörd institution på därav avsedd blankett.

Examinator
Individuell examinator utses.

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ingen obligatorisk litteratur.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002ProjektU G#15.00ObligatoriskH21Ja

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2016-02-15

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-02-12