Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Redovisningsteori 7,5 högskolepoäng

Financial accounting theory
Avancerad nivå, R7013N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Företagsekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi

Behörighet

Förmågan att tillämpa och integrera företagsekonomiska ämnets olika områden motsvarande målen enligt Integrationskurs Företagsekonomi (O0008N) 7,5 hp samt förmågor motsvarande målen för kurserna Redovisning och styrning (R0016N) 7,5 hp och Koncernredovisning (R0020N) 7,5 hp eller annan fördjupningskurs inom det företagsekonomiska området enligt överenskommelse med examinator.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten uppvisa fördjupade insikter om redovisningens syfte, postulat och struktur, samt kunskaper om lagar, förarbeten och rekommendationer i redovisning. Vidare ska studenten utifrån teoretiska antaganden kunna identifiera, formulera samt argumentera för aktuella problem och frågeställningar inom redovisningsområdet. Därtill ska studenten utifrån olika teoretiska perspektiv inom redovisningsområdet kunna analysera och dra slutsatser kring extern redovisningsinformation.

Kursinnehåll
Kursen behandlar olika begrepp och teoretiska ansatser och synsätt inom externredovisningsområdet. Här ingår redovisningens syfte, postulat och struktur samt lagar, förarbeten och rekommendationer inom redovisningsområdet. Detta tjänar som grund för att förstå hur den externa redovisningen utformas, tillämpas och används. Vidare förs fördjupade resonemang om teorier inom redovisningsområdet och extern redovisningsinformation analyseras kritiskt.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och seminarier.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
I kursen examineras förmågan att identifiera, formulera samt argumentera för aktuella problem och frågeställningar inom redovisningsområdet samt att utifrån olika teoretiska perspektiv inom redovisningsområdet kunna analysera och dra slutsatser kring extern redovisningsinformation. Examinationen sker via en tentamen och en obligatorisk uppgift. Den obligatoriska uppgiften examineras såväl skriftligt som muntligt via seminarier, vilket förutsätter närvaro vid seminarietillfällena. På kursen ges något av betygen väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti. Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med R0011N eller annan kurs med liknande innehåll.

Examinator
Monika Kurkkio

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Deegan, C. och Unerman, J. (2011), Financial Accounting Theory, second european edition, Berkshire Mc Graw Hill.
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenU G VG *6.00ObligatoriskH14
0002Obligatoriska uppgifterU G#1.50ObligatoriskH14

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2014-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17