Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Rymdinstrument 7,5 högskolepoäng

Space Instruments
Avancerad nivå, R7013R
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Rymd- och atmosfärsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Rymdteknik
Ingår i huvudområde
Rymdteknik

Behörighet

Kunskaper inom området plasmafysik, exempelvis F7010R - Plasmafysik, eller rymdfysik, exempelvis R7012R - Fjärranalys, eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs ska studenten kunna förkara och värdera de viktigaste rymdinstrumenten i syfte att självständigt kunna motivera för och föreslå interplanetära experiment.
 
Kunskap och förståelse
Studenten skall tillägna sig kunskap om rymdinstrumentens fysikaliska principer, teknologisk design och tekniska krav för olika plattformer. Detta uppvisas genom förmågan att kunna förklara och kategorisera de fysikaliska processer som ligger till grund för instrumentdesign, värdera de tekniska lösningar som är avgörande i relation till ett specifikt problem samt att kunna tillämpa dessa instrument för planering och genomförande av komplexa vetenskapliga rymdexperiment.

Färdighet och förmåga
Studenten skall kunna kritiskt och självständigt formulera vetenskapliga frågeställningar och utföra tekniska beräkningar och analysera utvalda rymdinstrument inom givna tidsramar, vilket uppmätts genom hemuppgifter och tentamen. Studenten skall kunna analysera, motivera, planera och validera vetenskapliga experiment med hjälp av dessa instrument vilket påvisas genom ett projektarbete. Studenten skall kunna kritiskt välja och validera vetenskaplig och teknisk information inom ämnet genom att utföra litteraturstudier och att utvärdera projektrapport hos varandra efter den europeiska rymdorganisationens (ESA) förfarande. Förmåga och färdighet att i internationella sammanhang redogöra sina slutsatser och argument tränas och bedöms genom rapportskrivning och muntligt redovisning på engelska. Studenten skall kunna uppvisa sina sociala förmågor genom att kunna arbeta effektivt i olika projektgrupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten skall kunna visa insikt om teknikens möjligheter och begränsningar samt människors ansvar för hur den används med fokus på hållbar utveckling och de svenska nationella jämställdhetsmålen. Dessa visas genom värdering av härmed förknippade frågeställningar. Studenten skall få fördjupad insikt i aktuell forskning och innovativ utveckling av rymdinstrument och ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Kursinnehåll
Kursen innehåller och behandlar grundläggande principer för mätningar av magnetiska och elektriska fält samt vågor i rymden, mätningar av partiklar i rymden, mättningar urförda med hjälp av satellitebaserade teleskoper,  teknik och metoder för utforskning av planetära ytor och atmosfärer,
utvalda resultat från interplanetära projekt och vetenskalig ledning av rymdinstrumentprojekt.

Kursen behandlar aktuell forskning och utveckling inom rymdvetnskap och teknik med inriktning mot hållbar utveckling samt begreppen jämställdhet och jämställdhetsintegrering.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Undervisningen består av föreläsningar, projektarbete och inlämningsuppgifter som förutom att belysa tekniska aspekter även är avsedda att grundlägga goda experimentella färdigheter och teknisk rapportskrivningsvana på engelska.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Examination sker dels genom en skriftlig tentamen, dels genom skriftliga redovisningar av hemuppgifter och projektarbete. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga obligatoriska moment är godkända med betyget "G". 

Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. På kursen ges något av betyget Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).


Examinator
Victoria Barabash

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Höymork S. et al., Sensors and Instruments for Space Exploration, compendium 3rd edition, Swedish Institute of Space Physics, Kiruna, 2002.

Additional:
M. Wüest, D. S. Evans, R. Von Stieger, Calibration of Particle Instruments in Space Physics, ISBN: 987-92-9221-936-9.

Cruise M., Bowles J.A., Patrick TR.J., Goodall C.V., Principles of Space Instrument Design, Cambridge University Press, ISBN 0521 4511647.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0009InlämningsuppgiftU G#2.00ObligatoriskH15
0010ProjektarbeteU G#3.00ObligatoriskH15
0011Skriftlig tentamenG U 3 4 52.50ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för rymdvetenskap 2010-10-15

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-06-16