KURSPLAN

Rymdinstrument 7,5 högskolepoäng

Space Instruments
Avancerad nivå, R7013R
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för rymdvetenskap 2010-10-15

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2020-02-21

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Rymd- och atmosfärsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Rymdteknik
Ingår i huvudområde
Rymdteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet på avancerad nivå. Kunskaper inom området plasmafysik, exempelvis F7010R - Plasmafysik, eller rymdfysik, exempelvis R7012R - Fjärranalys, eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse
Studenten skall tillägna sig kunskap om rymdinstrumentens fysikaliska principer, teknologisk design och krav för plattformen. Detta uppvisas genom förmågan att kunna beskriva och förklara fysikaliska processer som ligger till grund för instrumentdesign samt att kunna tillämpa dessa instrument för planering och genomförande av vetenskapliga rymdexperiment.

Färdighet och förmåga
Studenten skall kunna kritiskt och självständigt formulera frågeställningar och utföra tekniska beräkningar för rymdinstrument inom givna tidsramar vilket uppmätts genom beräkningsuppgifter. Studenten skall kunna motivera, planera och genomföra vetenskapliga experiment med hjälp av dessa instrument vilket påvisas genom ett projektarbete. Studenten skall kunna kritiskt välja och bedöma relevans för vetenskaplig och teknisk information inom ämnet genom att utföra litteraturstudier. Förmåga och färdighet att i internationella sammanhang redogöra sina slutsatser och argument bedöms genom rapportskrivning och muntligt redovisning på engelska. Studenten skall kunna visa sociala förmågor genom att kunna arbeta effektivt i en grupp vid ett projekt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten skall kunna visa insikt om teknikens möjligheter och begränsningar samt människors ansvar för hur den används med fokus på hållbar utveckling och de svenska nationella jämställdhetsmålen. Dessa visas genom värdering av härmed förknippade frågeställningar. Studenten skall få fördjupad insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete av rymdinstrument och ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Kursinnehåll
Mätningar av magnetiska och elektriska fält och vågor i rymden.
Mätningar av partiklar i rymden.
Optiska instrument i rymden.
Mätningar av planetära ytor och atmosfärer. Utvalda resultat från andra planeter.
Ledning av rymdinstrumentprojekt.

Kursen behandlar aktuell forskning och utveckling inom flera olika rymdvetenskapliga och tekniska områden med inriktning mot hållbar utveckling samt begreppen jämställdhet och jämställdhetsintegrering.


Genomförande

Föreläsningar, projektarbete och inlämningsuppgifter som förutom att belysa tekniska aspekter även är avsedda att grundlägga goda experimentella färdigheter och teknisk rapportskrivningsvana på engelska.


Examination

Examination sker dels genom en skriftlig tentamen, dels genom skriftlig redovisning av hemuppgifter och projektarbete. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

På kursen ges något av betyget Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).


Examinator
Victoria Barabash

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Höymork S. et al., Sensors and Instruments for Space Exploration, compendium 3rd edition, Swedish Institute of Space Physics, Kiruna, 2002.

Additional:
M. Wüest, D. S. Evans, R. Von Stieger, Calibration of Particle Instruments in Space Physics, ISBN: 987-92-9221-936-9.

Cruise M., Bowles J.A., Patrick TR.J., Goodall C.V., Principles of Space Instrument Design, Cambridge University Press, ISBN 0521 4511647.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0008TentamenG U 3 4 52.50ObligatoriskH15
0009InlämningsuppgiftU G#2.00ObligatoriskH15
0010ProjektarbeteU G#3.00ObligatoriskH15

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.