Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Dynamik för rymdfärder:Bandynamik 7,5 Högskolepoäng

Space flight orbit dynamics
Avancerad nivå, R7015R
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Rymdteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Rymdteknik

Behörighet

M0032M Flervariabelanalys och datorverktyg eller m a o grundläggande kurser i linjär algebra, analys samt ordinära differentialekvationer och partiella derivator. Fördjupad kurs i mekanik involverande Keplers lagar med 3-dim tillämpningar, såsom F0008T Mekanik II. Någon kännedom om satelliter är fördelaktig likaväl någon förtrogenhet med programmering.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Studenten skall tillägna sig förståelse för och förmåga att förutse hur en rymdfarkosts bana utvecklas med tiden. Studenten skall tillägna sig förtrogenhet med begrepp och metoder som används inom området för rymdfarkosters dynamik. Dessa krav visas genom studentens förmåga att redogöra härför.

Studenten skall tillägna sig färdighet att analytiskt och med datorhjälpmedel utföra beräkningar av rymdfarkostbanor. Studenten skall tillägna sig färdighet att skriftligt redovisa analyser och beräkningar.

Studenten skall kunna värdera olika banors effektivitet vad avser tidsåtgång och bränslebehov. Detta visas genom jämförande beräkningar.


Kursinnehåll
Keplers ekvationer och Keplers problem. Klassiska banelement. Tids- och referenssystem. Transformation mellan olika referenssystem.
Ostörd elliptisk, hyperbolisk och parabolisk bana.
Banmanövrer. Transferbanor.
Banbestämning: Lamberts problem.
Banstörningar: Jordytans tillplattning och oregelbundenheter, tre-kropparsstörning, atmosfärens dragkraft och solstrålningstryck.

Genomförande

Föreläsningar. Studenten löser en del uppgifter med datorhjälpmedel.


Examination
Skriftlig tentamen samt inlämningsuppgifter. För att bli godkänd på hela kursen (slutbetyg) krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Slutbetyget 5, 4, 3 och U (underkänd) utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar.

Examinator
Johnny Ejemalm

Litteratur. Gäller från Vår 2015 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Vallado, David A., Fundamentals of Astrodynamics and Applications, 3rd ed. Series: Space Technology Library, Vol 21, Springer 2007.
Hard, ISBN 10: 0387718311 ISBN 13: 9780387718316
Microcosm: Soft. ISBN-10: 1881883140 ISBN-13: 9781881883142

Supplementär kurslitteratur:
Kapitel 9 och 10 i
Wertz, James R., Everett, David. F., Puschell, Jeffery J.: Space Mission Engineering: The New SMAD, Microcosm Press2011.
ISBN 978-1-881-883-15-9 (pb)
ISBN 978-1-881-883-16-6 (hb)

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0002Tentamen4.5G U 3 4 5
0004Inlämningsuppgift3.0U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Instiutionen Rymdvetenskap 2009-12-17

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2017-02-15